Terapia pedagogiczna

Czy Twoje dziecko napotyka trudności w nauce, komunikacji lub relacjach z rówieśnikami? Terapia pedagogiczna może być odpowiedzią!

Terapia pedagogiczna w Centrum Senso Senso, zlokalizowanym w Warszawie na Mokotowie, to forma wsparcia skierowana do dzieci i młodzieży, które borykają się z trudnościami w nauce, zachowaniu oraz w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

W naszym gabinecie terapii pedagogicznej oferujemy specjalistyczne podejście, które ma na celu pomoc uczniowi w osiągnięciu pełnego potencjału edukacyjnego oraz poprawę jakości funkcjonowania w przedszkolu lub szkole oraz poza placówką edukacyjną.

Wsparcie pedagogiczne jest także pomocą dla rodziców i nauczycieli w zakresie metod nauki czy kompetencji wychowawczych. Pozwala na:

 • diagnozę przyczyn trudności szkolnych,
 • dostarcza opiekunom wiedzy w zakresie wychowania oraz funkcjonowania społecznego;
 • dostarcza rodzicom narzędzi do wsparcia dziecka w jego trudnościach edukacyjnych czy społecznych.

Terapia pedagogiczna to szereg metod stosowanych, aby jak najskuteczniej wspierać dziecko w jego rozwoju edukacyjnym, poznawczym i społecznym.

Konsultacja pedagogiczna

Konsultacja pedagogiczna jest często pierwszym krokiem w procesie pomocy dziecku, które napotyka trudności w edukacji, lub rodzicom, którzy mają pytania dotyczące strategii pomagających w wychowaniu.

Konsultacja pedagogiczna to spotkanie z pedagogiem, które ma na celu diagnozowanie, wsparcie i doradztwo w kwestiach związanych z rozwojem, edukacją oraz trudnościami dzieci i młodzieży. 

 • Cel: doradztwo w problemach edukacyjnych, wychowawczych lub rozwojowych dziecka.
 • Uczestnicy: Dzieci doświadczające trudnościami w różnych obszarach funkcjonowania edukacyjnego, społecznego lub zachowania. Rodzice chcący zasięgnąć informacji specjalisty w zakresie wsparcia wychowawczego czy edukacyjnego swojego dziecka.
 • Zakres: Analiza trudności, udzielanie porad, proponowanie interwencji i strategii wsparcia.

Rezultat: Zrozumienie problemu, wskazówki dotyczące dalszego postępowania, plan wsparcia lub skierowanie do innych specjalistów.

Indywidualna terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces wsparcia mający na celu pomoc dzieciom i młodzieży w przezwyciężeniu trudności edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych. Adresowana jest także do rodziców i opiekunów celem wsparcia ich w procesie wychowania. 

 • Cel: Pomoc w nabywaniu umiejętności, kształtowanie pożądanych zachowań, rozwijanie kompetencji edukacyjnych i społecznych oraz niwelowanie trudności.
 • Uczestnicy: Dzieci oraz młodzież z trudnościami w funkcjonowaniu edukacyjnym, społecznym lub emocjonalnym, a także rodzice lub opiekunowie chcący podnieść swoje kompetencje rodzicielskie, wychowawcze lub z zakresu wsparcia edukacyjnego swoich dzieci..
 • Zakres: Wspieranie w nauce, rozwoju emocjonalnym, społecznym oraz motorycznym, zależnie od indywidualnych potrzeb uczestnika.

Rezultat: Poprawa umiejętności ucznia, lepsza adaptacja w środowisku szkolnym i społecznym, rozwój potencjału edukacyjnego.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są często polecane przez pedagogów szkolnych, psychologów lub doradców edukacyjnych, a ich celem jest zapewnienie wsparcia uczniom w sposób dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne to specjalistyczne formy wsparcia edukacyjnego dla uczniów mających trudności w nauce. 

 • Cel: Wsparcie uczniów w nabywaniu umiejętności i wiedzy, redukcja dysproporcji rozwojowych względem rówieśników oraz niwelowanie trudności szkolnych.
 • Uczestnicy: Uczniowie z trudnościami w nauce
 • Zakres: Koncentracja na konkretnych umiejętnościach, które uczniowi sprawiają trudność, np. czytanie, pisanie, matematyka.

Rezultat: Poprawa kompetencji uczniów w obszarach, które były przedmiotem wsparcia, rozwój samodzielności w nauce, lepsza adaptacja w środowisku szkolnym.

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne mają na celu pomoc dzieciom z trudnościami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami w osiągnięciu jak najwyższego stopnia samodzielności i jakości życia, poprzez różnorodne metody terapeutyczne i edukacyjne.

 • Cel: Usprawnienie, kompensacja lub minimalizacja deficytów wynikających z różnego rodzaju niepełnosprawności.
 • Uczestnicy: dzieci mające trudności w nauce lub codziennym funkcjonowaniu.
 • Zakres: Praca nad konkretnymi deficytami i trudnościami, takimi jak: trudności ruchowe, komunikacyjne, poznawcze czy społeczne.

Rezultat: Poprawa funkcjonowania w codziennym życiu, rozwój umiejętności edukacyjnych, lepsza adaptacja społeczna i samodzielność.

Terapia ręki

Terapia ręki to specjalistyczna forma rehabilitacji skoncentrowana na poprawie funkcji ręki i kończyny górnej. Terapia ręki jest niezbędna dla wielu dzieci, nie tylko rozpoczynających edukację i naukę pisania, ale także mających trudności w wykonywaniu codziennych czynności wymagających sprawności manualnej lub precyzji. Terapia ręki polecana jest także dla młodzieży oraz dorosłych, którzy doświadczyli urazu, lub chcieliby poprawić swoje codzienne funkcjonowanie w zakresie motoryki małej.

 • Cel: Poprawa umiejętności manualnych, koordynacji ruchowej, siły chwytu i  innych funkcji dłoni.
 • Uczestnicy: Osoby z zaburzeniami funkcji ręki spowodowanymi różnymi przyczynami
 • Zakres: Ocena, diagnoza i leczenie dysfunkcji ręki oraz kończyny górnej.

Rezultat: Zwiększenie zakresu ruchu, poprawa siły i koordynacji, lepsze funkcjonowanie w codziennych czynnościach, poprawa jakości pisma oraz prac plastycznych, a także czynności wymagających precyzji.

Trening grafomotoryczny

Trening grafomotoryczny jest kluczowy dla rozwoju umiejętności pisania u dzieci.

Trening grafomotoryczny koncentruje się na rozwijaniu umiejętności związanych z ruchami ręki niezbędnymi do pisania i rysowania.

 • Cel: Rozwój i poprawa precyzyjnych ruchów dłoni i palców, niezbędnych do pisania, rysowania
 • Uczestnicy: Dzieci z trudnościami w nabywaniu umiejętności pisania lub dopiero zaczynające swoją przygodę z pisaniem.
 • Zakres: Ćwiczenia skupiające się na koordynacji ruchowej, sile chwytu, prawidłowym trzymaniu przyborów do pisania.

Rezultat: Poprawa techniki pisania, zwiększenie precyzji ruchów manualnych, poprawa koordynacji oko-ręka.

Trening funkcji poznawczych

Trening funkcji poznawczych pomaga w optymalizacji zdolności kluczowych dla przyswajania wiedzy, realizacji zadań edukacyjnych czy wynikających z pracy umysłowej.

Trening funkcji poznawczych skupia się na wzmacnianiu i rozwijaniu kluczowych umiejętności umysłowych, co przekłada się na uzyskiwane wyniki w szkole lub pracy zawodowej : 

 • Cel: Wzmocnienie i rozwój kluczowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga, funkcje wykonawcze, percepcja, czy logika.
 • Uczestnicy: Dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe borykające się z trudnościami w zakresie uwagi, koncentracji, przetwarzania informacji czy percepcji.
 • Zakres: Ćwiczenia i zadania stymulujące różne obszary mózgu i procesy myślowe.

Rezultat: Poprawa koncentracji, zdolności przetwarzania informacji, lepsza pamięć, zwiększenie zdolności rozwiązywania problemów i elastyczności myślowej.

Trening czytania oraz pisania metodą strukturalną

Metoda strukturalna oferuje kompleksowe podejście do nauki czytania i pisania, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczącego się. Zakłada podział języka na fragmenty, które umożliwiają dziecku bezproblemowe poruszanie się w jego strukturze.

Metoda strukturalna ułatwia naukę czytania i pisania:

 • Metoda: Analityczno-syntetyczna, bazująca na sylabach.
 • Diagnostyka: Wykorzystanie Kart Oceny Czytania i Pisania (KOCP) do diagnozy umiejętności i identyfikacji deficytów.
 • Elementy:
  • Diagnoza umiejętności czytania, pisania i percepcji.
  • Motywacja do nauki.
  • Specjalnie opracowany program ćwiczeń.
  • Współpraca z rodziną.
  • Regularność i systematyczność.
 • Dla kogo: Dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu spowodowanymi deficytami funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych oraz zaburzeniami rozwojowymi
  • spektrum autyzmu
  • ADHD
  • Dysleksja

Cel: Usprawnienie procesu czytania i pisania poprzez intensywny trening i automatyzację umiejętności.

Zajęcia pedagogiczne z wykorzystaniem Alternatywnych Systemów Komunikacji (AAC)

AAC nie tylko umożliwia komunikację, ale także może poprawić jakość życia, wspierając niezależność, uczestnictwo społeczne i samoocenę osób z trudnościami komunikacyjnymi. Ważne jest dostosowanie AAC do indywidualnych potrzeb i możliwości osoby, a także zapewnienie odpowiedniego szkolenia i wsparcia zarówno dla użytkownika, jak i dla jego otoczenia.

Dla kogo: AAC jest przeznaczone dla osób, które mają trudności z komunikacją werbalną z powodu różnych zaburzeń, takich jak:

 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Zaburzenia ze spektrum autyzmu
 • Choroby neurodegeneracyjne
 • Niepełnosprawność intelektualna
 • Zaburzenia mowy i języka

Cel: Głównym celem AAC jest umożliwienie efektywnej komunikacji osobom, które mają trudności z używaniem mowy, pisma lub obu tych form komunikacji. Chodzi o to, aby te osoby mogły wyrażać swoje myśli, uczucia, potrzeby i życzenia oraz uczestniczyć w interakcjach społecznych.

Terapeutka pomaga dziecku pisać podczas sesji terapii dyslekcji

Terapia dysleksji

Dysleksja rozwojowa (czyli towarzysząca dziecku przez cały proces rozwojowy i w dorosłości również) oznacza specyficzne trudności w nauce czytania i pisania. Trudności te nie wynikają ze złej woli dziecka, jednak należy je odróżnić od zwyczajnych trudności, z którymi boryka się każde dziecko rozpoczynające naukę.

W Senso Senso pomagamy we wszystkich odmianach dysleksji rozwojowej:

 • dysleksja – specyficzne trudności w czytaniu, mimo posiadanych zdolności intelektualnych
 • dysortografia – specyficzne trudności w pisaniu, przejawiające się popełnianiem różnego typu błędów, w tym ortograficznych, mimo znajomości zasad poprawnej pisowni
 • dysgrafia – częściowa lub całkowita utrata umiejętności pisania, w tym zniekształcenie strony graficznej pisma – brzydkie, czasem wręcz nieczytelne pismo
 • dyskalkulia – specyficzne trudności w wykonywaniu działań arytmetycznych, w tym w rozwiązywaniu zadań matematycznych, np. trudności w dodawaniu czy mnożeniu, problemy z dedukcją i myśleniem logicznym.

Terapia dyskalkulii

Dyskalkulia często przejawia się w ogólnych trudnościach z przyswojeniem struktury nauk matematycznych. Przy dyskalkulii często obserwuje się problem z liczeniem i odczytywaniem czasu, błędy w pisaniu liczb, kłopoty z zapamiętywaniem znaków matematycznych i etapów operacji czy trudności w odczytywaniu map.

Senso Senso pomaga w trudnościach takich jak:

 • Dyskalkulia werbalna – trudności z pojęciami, określaniem ilości, nazywaniem cyfr i operacji
 • Dyskalkulia ideognostyczna – problemy z tworzeniem pojęć i liczeniem w pamięci
 • Dyskalkulia operacyjna – nieumiejętność przeprowadzania operacji matematycznych
 • Dyskalkulia leksykalna – zaburzenie czytania znaków i działań matematycznych
 • Dyskalkulia graficzna – problem z zapisem znaków i symboli matematycznych, również ze słuchu
 • Dyskalkulia praktognostyczna – brak umiejętności manipulacyjnych i porównawczych, zaburzenie szacowania
Terapeutka dyskalkulii siedzi na ziemii razem z dziewczynką. Dziewczynka liczy na liczydłach, a terapeutka robi notkatki.

Terapia dysortografii

Stosując regularną terapię dysortografii, dostosowaną do indywidualnych potrzeb uczestnika, można osiągnąć znaczący postęp w pisaniu bez błędów ortograficznych oraz wzmocnić pewność siebie i poprawić wyniki edukacyjne.

Cel: Wsparcie osób z dysortografią w poprawie ortografii i techniki pisania, a także budowanie pewności siebie w pisaniu.

Uczestnicy: Dzieci, młodzież i dorośli z diagnozowaną dysortografią lub z trudnościami w pisaniu zgodnie z zasadami ortografii.

Zakres: Indywidualne sesje skoncentrowane na specyficznych problemach ortograficznych, jak również zajęcia grupowe skupiające się na ogólnym rozwoju umiejętności pisania.

Terapia dysortografii służy przede wszystkim poprawie funkcjonowania oraz wypracowaniu skutecznych strategii radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z dysleksji i dysortografii.

Terapia dysgrafii

Terapia dysgrafii ma na celu wszechstronne wsparcie osoby dotkniętej tym zaburzeniem, nie tylko w zakresie umiejętności pisania, ale także w aspektach emocjonalnych i społecznych. Ważne jest indywidualne podejście do każdego przypadku i dostosowanie terapii do specyficznych potrzeb i możliwości pacjenta.

Cel: Głównym celem terapii dysgrafii jest poprawa umiejętności pisania oraz zmniejszenie trudności w nauce i codziennym życiu.

Uczestnicy: Terapia skierowana jest do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, które doświadczają trudności w manualnych umiejętnościach pisania, nieadekwatne do ich wieku i poziomu edukacji.

Zakres: Terapia dysgrafii obejmuje różnorodne metody takie jak:

 • Ćwiczenia Psychomotoryczne
 • Nauka Prawidłowej Techniki Pisania
 • Wsparcie Emocjonalne

Terapia pedagogiczna zawiera bardzo wiele metod, które skutecznie wspierają rozwój umiejętności pisania, i z czasem niwelują skutki występowania Dysgrafii, znacznie poprawiając jakość funkcjonowania edukacyjnego i codziennego.

Trening Zastępowania Agresji (TZA)

Trening Zastępowania agresji dedykowany jest pracy z dziećmi oraz młodzieżą mającymi trudność z zapanowaniem nad złością i frustracją. Zajęcia mają formę grupowych warsztatów opartych na modułach tematycznych z zakresu:

 • Zdobywanie kompetencji niezbędnych do skutecznej interakcji z otoczeniem.
 • Pomoc w rozumieniu i skutecznym zarządzaniu własnymi emocjami.
 • Wspieranie rozwoju postaw i zachowań zgodnych z uniwersalnymi wartościami moralnymi.
 • Rozwijanie zdolności do rozumienia i dzielenia się uczuciami innych

Uczestnicy korzystając z metody TZA osiągają:

 • Głębsze zrozumienie mechanizmów emocjonalnych i efektywne metody radzenia sobie z nimi co pozwala na autorefleksję i zmianę zachowania
 • Umiejętności w zakresie samokontroli, zarówno w odniesieniu do zachowań, jak i emocji.
 • Zwiększenie empatii oraz umiejętność budowania zdrowych, empatycznych relacji.
 • Poprawę jakości relacji w rodzinie i z rówieśnikami.
 • Skuteczne strategie rozwiązywania konfliktów i asertywne reagowanie.

Sesje zdjęciowe są bogate w różnorodne techniki, takie jak modelowanie, odgrywanie ról czy dostarczanie konkretnej informacji zwrotnej. Podczas Treningu Zastępowania Agresji uczymy jak zastąpić agresywne zachowania konstruktywnymi i prospołecznymi reakcjami.

Testy Pedagogiczne

Testy pedagogiczne są używane w edukacji do oceny umiejętności, zdolności i wiedzy uczniów. Służą one do mierzenia poziomu osiągnięć edukacyjnych oraz identyfikacji indywidualnych potrzeb uczniów.

Wyniki testów pedagogicznych pomagają dostosować proces nauczania do potrzeb uczniów, wskazują obszary, które wymagają refleksji, i kształtują plany edukacyjne.

Opracowanie wyników tych testów pozwala także określić szczególne uzdolnienia uczniów i wspiera w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej lub kariery zawodowej.

Galeria

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.