Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna służy wsparciu osób w trudnych momentach życia, pomagając im zrozumieć i radzić sobie z własnymi emocjami, myślami i zachowaniem. Wielu ludzi korzysta z terapii w różnych momentach swojego życia i uważa ją za skuteczne narzędzie do poprawy samopoczucia i jakości życia. Terapia psychologiczna może wspierać dzieci, młodzież oraz dorosłych indywidualnie, w parach lub grupowo. Terapia psychologiczna to proces, który ma na celu leczenie lub wsparcie w rozwiązywaniu problemów psychicznych, emocjonalnych lub behawioralnych. Terapia może pomóc w radzeniu sobie z lękiem, depresją, problemami w relacjach, traumami, problemami z samooceną i wieloma innymi wyzwaniami. Może również prowadzić do lepszego rozumienia siebie i swoich reakcji emocjonalnych.

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z psychologiem mające na celu ocenę i zrozumienie aktualnych trudności emocjonalnych, behawioralnych lub psychicznych pacjenta. Jest to często jednorazowe lub krótkoterminowe spotkanie, które może prowadzić do dalszej diagnozy, terapii lub innej formy wsparcia.

Dla kogo: Głównym uczestnikiem jest zawsze osoba szukająca wsparcia. W pewnych sytuacjach, w zależności od problemu, mogą być również zaangażowani bliscy pacjenta. W przypadku dzieci lub młodzieży na konsultacje często zapraszani są rodzice i opiekunowie.

Cel: Konsultacja psychologiczna obejmuje:

 • Zebranie dokładnego wywiadu dotyczącego aktualnych trudności, 
 • Doraźne doradztwo psychologiczne 
 • Psychoedukację ze wskazanego przez pacjenta zakresu.

Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna to seria spotkań z terapeutą, w trakcie których pacjent ma możliwość bezpiecznego i poufnego dzielenia się swoimi myślami, uczuciami i problemami. Wspólna praca z psychoterapeutą pozwala na zrozumienie siebie, swoich trudności i znalezienie efektywnych sposobów radzenia sobie z nimi. Terapia jest dostosowywana do indywidualnych potrzeb pacjenta i może różnić się pod względem długości trwania, technik stosowanych oraz celów, w zależności od nurtów terapeutycznych oraz możliwości i potrzeb pacjenta.

Dla kogo?: Dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, psychicznych, przeżywających kryzysy, borykających się z traumami, problemami w relacjach, zaburzeniami lękowymi, depresją, zaburzeniami osobowości i wieloma innymi problemami. Psychoterapia jest adekwatną formą wsparcia zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Cel:

 • Zrozumienie siebie, swoich uczuć, myśli i zachowań.
 • Praca nad konkretnymi problemami lub trudnościami życiowymi.
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z trudnościami.
 • Wzmocnienie zdrowia psychicznego i ogólnej jakości życia.
 • Lepsza adaptacja w społeczeństwie i poprawa relacji z innymi.

Opinia psychologiczna

Opinia psychologiczna to oficjalny dokument sporządzany przez psychologa po przeprowadzeniu badania lub oceny psychologicznej osoby. Zawiera ona wnioski dotyczące aktualnego funkcjonowania psychicznego osoby, jej predyspozycji, zdolności, ewentualnych zaburzeń czy trudności, a także rekomendacje co do dalszego postępowania czy wsparcia. 

Dla kogo?: Opinia może być sporządzana dla dzieci, młodzieży, dorosłych, a także dla instytucji, takich jak szkoły, sądy czy zakłady pracy. W zależności od potrzeby może dotyczyć zdolności uczniowskich, predyspozycji zawodowych, ewentualnych zaburzeń psychicznych czy innych aspektów funkcjonowania psychicznego.

Cel:

 • Ocena aktualnego stanu psychicznego osoby.
 • Określenie ewentualnych trudności czy zaburzeń.
 • Rekomendacja odpowiednich form wsparcia, terapii czy innych działań.
 • W przypadku sądów czy innych instytucji: dostarczenie oficjalnego stanowiska na temat funkcjonowania psychicznego osoby w kontekście konkretnego zagadnienia (np. zdolność do pełnienia określonych funkcji, odpowiedzialność karna itp.).

Terapia poznawczo-behawioralna

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) to forma psychoterapii skoncentrowana na zmianie negatywnych wzorców myślenia i zachowania, które przyczyniają się do problemów psychicznych.

Dla kogo: CBT jest skuteczna dla osób z różnymi problemami psychicznymi takimi jak:

 • depresją, 
 • lękiem, 
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, 
 • zaburzeniami odżywiania, 
 • problemami ze snem 
 • oraz zaburzeniami nastroju
 • spektrum autyzmu

Może być stosowana u osób w różnym wieku, od dzieci po dorosłych.

Cel: Głównym celem terapii poznawczo-behawioralnej jest nauczenie pacjentów identyfikowania i zmieniania destrukcyjnych lub zakłócających wzorców myślenia, przekonań, postaw i zachowań. Terapia skupia się na tym, jak myśli i przekonania pacjenta wpływają na jego zachowania i emocje.

Terapia psychodynamiczna

Terapia psychodynamiczna to forma psychoterapii długoterminowej skupiająca się na odkrywaniu nieświadomych wzorców myślenia i zachowania, które wpływają na życie pacjenta. Nurt psychodynamiczny jest oparty na psychoanalizie oraz kompleksowym podejściu do życiowych doświadczeń.

Dla kogo: Terapia ta jest stosowana u osób, które chcą zrozumieć i rozwiązać głęboko zakorzenione, niekiedy nieświadome konflikty emocjonalne, często wynikające z doświadczeń z dzieciństwa. Może być pomocna w przypadku różnych problemów emocjonalnych i psychologicznych, takich jak:

 •  lęk, 
 • depresja, 
 • problemy w relacjach,
 • zaburzeniach osobowości
 • zaburzenia potraumatyczne
 • żałoba i doświadczenie straty

a także w przypadkach, gdy osoba pragnie lepszego zrozumienia siebie i swoich wzorców zachowania.

Cel: Głównym celem terapii psychodynamicznej jest zwiększenie samoświadomości i zrozumienia wpływu przeszłości na obecne zachowanie. Terapeuta współpracuje z pacjentem w celu odkrycia, jak nieświadome wzorce myślenia i doświadczenia z przeszłości wpływają na obecne uczucia i zachowania.

Terapia schematu

Psychoterapia schematu to rodzaj terapii, który integruje elementy terapii poznawczo-behawioralnej, psychodynamicznej, relacyjnej i gestaltowej. Ta forma terapii skupia się na rozpoznawaniu i zmianie długotrwałych wzorców (schematów), które powstały w dzieciństwie lub młodości i które negatywnie wpływają na życie dorosłych.

Dla kogo: Psychoterapia schematu jest szczególnie skuteczna dla osób z przewlekłymi problemami psychologicznymi, które nie odpowiedziały na inne formy terapii. Jest ona stosowana w leczeniu różnorodnych zaburzeń, w tym:

 •  zaburzeń osobowości, 
 • przewlekłego lęku, 
 • depresji, 
 • problemów relacyjnych 
 • traum pokoleniowych
 • zaburzeń więzi i dezadaptacyjnych stylów przywiązania

Cel: Celem tej terapii jest zidentyfikowanie i zmienienie negatywnych schematów myślenia i zachowania, które powstały na skutek niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych w dzieciństwie. Terapia ta pomaga pacjentom zrozumieć, jak te schematy wpływają na ich obecne życie, uczucia i zachowania.

Terapia EMDR

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing, czyli Desensybilizacja i Przetwarzanie za Pomocą Ruchów Oczu) to forma psychoterapii opracowana przez Francine Shapiro. Jest szczególnie skuteczna w leczeniu traumy i związanych z nią zaburzeń, takich jak PTSD (zespół stresu pourazowego). Charakterystyczna cechą metody jest brak potrzeby werbalizacji trudnych doświadczeń, aby terapia przyniosła pożądane efekty.

Dla kogo: Terapia EMDR jest przeznaczona głównie dla osób, które doświadczyły traumatycznych zdarzeń, takich jak:

 •  wypadki,
 •  katastrofy naturalne, 
 • przemoc, 
 • nadużycia, 

ale także może być stosowana w leczeniu lęku, depresji i innych zaburzeń emocjonalnych.

Cel: Głównym celem EMDR jest zmniejszenie negatywnego wpływu wspomnień traumatycznych na obecne życie pacjenta. Technika ta zakłada, że szybkie ruchy oczu mogą przyspieszyć proces przetwarzania i integracji trudnych wspomnień i emocji.

Interwencja kryzysowa

Interwencja kryzysowa często jest pierwszym krokiem w długoterminowym procesie wsparcia i terapii dla osoby potrzebującej pomocy. Jest to natychmiastowe i skoncentrowane działanie mające na celu udzielenie wsparcia osobom znajdującym się w stanie intensywnego kryzysu emocjonalnego czy psychicznego.

Dla kogo?: Dla osób doświadczających nagłego i intensywnego kryzysu w wyniku traumatycznych zdarzeń, takich jak śmierć bliskiej osoby, katastrofy, akty przemocy, próby samobójcze, nagłe diagnozy medyczne lub inne zdarzenia mające głęboki wpływ na stabilność emocjonalną.

Cel:

 • Szybka ocena sytuacji i potrzeb osoby w kryzysie.
 • Stabilizacja osoby doświadczającej kryzysu.
 • Zmniejszenie natężenia objawów i dyskomfortu emocjonalnego.
 • Udzielenie bezpośredniego wsparcia, które może obejmować techniki uspokajania, radzenia sobie z natychmiastowym stresem oraz wsparcie emocjonalne.
 • Wskazanie kierunku dalszej pomocy i wsparcia.

Stosowana Analiza Zachowania

Stosowana analiza zachowania (ang. Applied Behavior Analysis, ABA) to naukowe podejście do zrozumienia zachowania i wpływania na nie, bazujące na teoriach uczenia się i behawiorystycznych koncepcjach zachowania. Jest to terapia służąca modelowaniu zachowania poprzez różnego rodzaju techniki behawioralne, wzmocnienia oraz powtarzalność w oparciu o założenia terapeutyczne. Stosowana analiza zachowania jest uznawana za jedno z najskuteczniejszych podejść w pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, ale jej techniki i strategie mogą być stosowane w wielu innych kontekstach, w których zachowanie odgrywa kluczową rolę. 

Dla kogo?: 

Choć SAZ (ABA) może być stosowana w różnych kontekstach i dla różnych grup wiekowych, jest ona często używana w terapii dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Jest również stosowana w edukacji, terapii behawioralnej, wychowaniu oraz w pracy z osobami z innymi specyficznymi trudnościami.

Cel:

 • Zrozumienie i analiza przyczyn zachowań (np. dlaczego dziecko wykonuje pewne niepożądane zachowanie).
 • Rozwinięcie i utrwalenie pożądanych zachowań poprzez zastosowanie wzmocnień.
 • Redukcja lub eliminacja niepożądanych zachowań.
 • Wspieranie rozwoju umiejętności społecznych, komunikacyjnych i innych kluczowych kompetencji.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR)  to praktyczne podejście, które zakłada, że klient ma zdolność do tworzenia pozytywnych zmian w swoim życiu. Zamiast skupiać się na problemach i przyszłości, terapia ta koncentruje się na przyszłości i tworzeniu pozytywnych scenariuszy. Jest to podejście aktywne, które angażuje klienta w proces tworzenia i wdrażania planów działania.

Dla kogo:

 • Osoby pragnące szybkich zmian w określonych obszarach życia.
 • Osoby, które czują, że są zablokowane w aktualnej sytuacji życiowej i potrzebują nowego spojrzenia na swoje problemy.
 • Osoby, które nie chcą skoncentrować się na przeszłości, ale chcą działać tu i teraz.

Cel:

 • Skupienie na możliwościach, a nie na problemach.
 • Wzmacnianie klienta pacjenta poprzez uświadomienie mu jego własnych zasobów’
 • Konstruktywne wykorzystanie przeszłość
 • Krótkoterminowy proces przynoszący szybkie rezultaty

Dialog motywacyjny

Dialog motywacyjny koncentruje się na rozwijaniu wewnętrznej motywacji pacjenta do dokonania pożądanych zmian w życiu. Poprzez empatyczną i nie oceniając postawę, terapeuta wspiera klienta w rozpoznawaniu własnych ambiwalentnych uczuć, wartości i celów, pomagając w wypracowaniu planu zmiany.

Dla kogo:

 • Osoby, które chcą dokonać zmian w zachowaniu zdrowotnym (np. dieta, aktywność fizyczna).
 • Jednostki rozważające większe zmiany życiowe, ale mające mieszane uczucia co do ich realizacji.
 • Osoby borykające się z różnego rodzaju uzależnieniami

Cel:

 • Pomoc w zrozumieniu mieszanych uczuć i sprzeczności w kwestii zmiany.
 • Wzmacnianie wewnętrznej motywacji do zmiany
 • Zwiększenie zaangażowania w proces zmiany
 • Podtrzymanie motywacji
 • Redukcja oporu wewnętrznego w sytuacji zmiany

Terapia par

Psychoterapia par i małżeństw to specjalistyczne podejście terapeutyczne skoncentrowane na poprawie relacji i rozwiązywaniu problemów występujących w związku lub małżeństwie. W trakcie terapii para pracuje nad swoimi problemami pod kierunkiem wykwalifikowanego terapeuty. Psychoterapia par i małżeństw może przyjąć różne formy i techniki, w zależności od podejścia terapeuty oraz specyficznych potrzeb pary, jednak głównym celem jest zawsze tworzenie bezpiecznej przestrzeni do otwartej komunikacji, refleksji i pracy nad poprawą relacji.

Dla kogo?:

Dla par i małżeństw, które doświadczają trudności w swojej relacji, takich jak konflikty, kryzysy, brak zaufania, problemy komunikacyjne, niewierność, różnice kulturowe, trudności seksualne i inne wyzwania.

Cel:

 • Rozwiązanie konkretnych problemów w relacji.
 • Wzmocnienie więzi między partnerami.
 • Nauka skutecznej komunikacji i rozwiązywania konfliktów.
 • Zrozumienie i akceptacja różnic i potrzeb obu partnerów.
 • Przywrócenie zaufania i intymności w relacji.

Terapia rodzinna

Terapia rodzinna to forma psychoterapii, która koncentruje się na relacjach i dynamice między członkami rodziny. Terapeuta rodzinny pracuje z całą rodziną lub jej częścią, pomagając identyfikować i rozwiązywać problemy, które wpływają na funkcjonowanie rodziny jako całości. 

Dla kogo?: Dla rodzin borykających się z trudnościami, takimi jak konflikty, problemy komunikacyjne, kryzysy, problemy z zachowaniem u dzieci, choroby psychiczne jednego z członków, zmiany w strukturze rodziny (np. rozwód, śmierć) oraz inne wyzwania, które wpływają na dynamikę rodzinną.

Cel:

 • Poprawa komunikacji między członkami rodziny.
 • Rozwiązywanie konfliktów w sposób konstruktywny.
 • Zrozumienie i akceptacja wzajemnych potrzeb, wartości i oczekiwań.
 • Wzmocnienie więzi rodzinnych.
 • Wsparcie rodziny w trudnych momentach życiowych.

Terapia dzieci

Psychoterapia dzieci to forma terapii skierowana do dzieci w celu pomocy w radzeniu sobie z emocjonalnymi oraz społecznymi i behawioralnymi trudnościami. Terapeuta dziecięcy stosuje techniki dostosowane do wieku i etapu rozwojowego dziecka, aby pomóc mu zrozumieć i wyrazić uczucia, radzić sobie z trudnościami i poprawiać relacje z otoczeniem.

Dla kogo?: Dla dzieci w różnym wieku, które doświadczają trudności emocjonalnych, społecznych, behawioralnych lub psychicznych. To mogą być dzieci z lękami, problemami w zachowaniu, trudnościami w relacjach rówieśniczych, traumą czy przeżywającymi różnego rodzaju kryzysy (np. rozwód rodziców).

Cel:

 • Pomoc dziecku w zrozumieniu i wyrażaniu swoich uczuć i myśli.
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z trudnościami i stresującymi sytuacjami.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości i samoakceptacji dziecka.
 • Poprawa relacji dziecka z rówieśnikami i dorosłymi.

Terapia młodzieży

Psychoterapia młodzieży to specjalistyczna forma terapii skierowana do adolescentów, pomagająca im radzić sobie z wyzwaniami i kryzysami typowymi dla tego etapu życia.  Psychoterapia młodzieży uwzględnia specyfikę tego trudnego okresu przejściowego, kiedy młodzież stoi przed wyzwaniami związanymi z poszukiwaniem własnej tożsamości, budowaniem relacji z otoczeniem i konfrontacją z presją społeczną oraz oczekiwaniami. Terapeuta pracuje z młodzieżą, by pomóc jej w nawigacji przez ten trudny etap, rozwijając umiejętności potrzebne do osiągnięcia dojrzałości emocjonalnej i społecznej.

Dla kogo?: Dla nastolatków i młodzieży, którzy borykają się z problemami emocjonalnymi, społecznymi, behawioralnymi czy egzystencjalnymi. Mogą to być młodzież z problemami w szkole, konfliktami z rodzicami, lękami, problemami z tożsamością, samookaleczeniami, depresją czy innymi trudnościami.

Cel:

 • Wsparcie młodzieży w zrozumieniu siebie, swoich uczuć, myśli i zachowań.
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz wzrost poczucia własnej wartości.
 • Poprawa relacji z rówieśnikami, rodziną i otoczeniem.
 • Wsparcie w procesie formowania tożsamości i poszukiwaniu sensu życia.

Psychoterapia dorosłych

Psychoterapia osób dorosłych jest procesem, który wymaga zaangażowania i gotowości do pracy nad sobą ze strony pacjenta. Terapeuta pełni rolę wsparcia, prowadząc pacjenta przez proces samoświadomości, zmiany i wzrostu. Pomaga w identyfikacji źródeł problemów, rozwijaniu nowych strategii radzenia sobie z trudnościami i wzmocnieniu zdolności do budowania satysfakcjonujących relacji oraz lepszego funkcjonowania w codziennym życiu.Proces ten może dotyczyć przeszłości, teraźniejszości i przyszłości pacjenta.

Dla kogo?: Dla dorosłych osób, które doświadczają trudności w zakresie zdrowia psychicznego, takich jak lęki, depresja, traumy, kryzysy życiowe, problemy z relacjami, kwestie tożsamości czy inne wyzwania psychiczne i emocjonalne.

Cel:

 • Wsparcie pacjenta w zrozumieniu siebie, swoich uczuć, myśli i zachowań.
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z trudnościami oraz wzrost poczucia własnej wartości i samoakceptacji.
 • Poprawa jakości życia, relacji z innymi oraz ogólnego poczucia satysfakcji z życia.

Socjoterapia

Socjoterapia stanowi skuteczną metodę leczenia, pozwalającą na rozwijanie i utrwalanie zdrowych relacji w środowisku pacjenta oraz redukowanie społecznie nieakceptowanych zachowań. 

Dla kogo?:Socjoterapia jest skierowana do osób zmagających się z problemami w interakcjach społecznych, wynikającymi zarówno z krótkotrwałych, jak i długotrwałych trudnych doświadczeń, kwestii osobistych czy psychologicznych

Cel:

 • odzyskanie i zachowanie zdrowia psychicznego pacjentów.
 • rozwijanie właściwych wzorców zachowań społecznych poprzez różnorodne zajęcia grupowe
 • nauka jak funkcjonować w społeczeństwie, rozumieć i wyrażać własne emocje, 
 • budowanie pewności siebie oraz poczucie wartości poprzez przynależność do grupy, która rozumie ich potrzeby

Socjoterapeuci często prowadzą także edukacyjne sesje z rodzicami lub opiekunami, wspierając w ten sposób proces leczenia.

Terapia w spektrum autyzmu

Terapia w spektrum autyzmu to zespół metod i podejść terapeutycznych, mających na celu wsparcie osób z autyzmem w różnych aspektach ich życia. Terapia jest dostosowywana indywidualnie, w zależności od potrzeb i charakterystyki osoby z ASD (ang. Autism Spectrum Disorder).

Dla kogo?: Dla osób diagnozowanych ze spektrum autyzmu – od niemowląt po osoby dorosłe. Każda osoba z ASD jest unikalna, więc terapia musi być dostosowywana do indywidualnych potrzeb.

Cel:

 • Rozwinięcie umiejętności społecznych, komunikacyjnych i behawioralnych.
 • Wsparcie w nauce radzenia sobie z trudnościami sensorycznymi.
 • Wzrost niezależności w codziennych czynnościach i samoopieki.
 • Wsparcie rodziny w zrozumieniu i radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z autyzmem.

Terapia ADHD

Terapia ADHD to zespół interwencji i podejść terapeutycznych skierowanych do osób z diagnozą ADHD (zespół deficytu uwagi z hiperaktywnością). Celem jest wsparcie w radzeniu sobie z typowymi dla ADHD trudnościami w koncentracji, impulsywnością i nadmierną aktywnością.

Dla kogo?: Dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z diagnozą ADHD. Doświadczających trudności w kontroli emocji, koncentracja i uwagą. Mających problemy w funkcjonowaniu społecznym, edukacyjnym czy zawodowym.

Cel:

 • Poprawa zdolności koncentracji i organizacji.
 • Rozwinięcie umiejętności radzenia sobie z impulsywnością.
 • Wsparcie w zakresie zarządzania czasem i planowania.
 • Wzrost samoświadomości i samoakceptacji w kontekście ADHD.
 • Wsparcie rodziny w zrozumieniu i radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z ADHD.

Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu

Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu są inicjatywą mającą na celu wsparcie, edukację i wzmocnienie osób odpowiedzialnych za opiekę nad dziećmi z tym zaburzeniem. Oferują one nie tylko cenne informacje, ale również przestrzeń do dzielenia się doświadczeniami i budowania społeczności.

Dla kogo?: Dla rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży z diagnozą spektrum autyzmu, zarówno dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją podróż z autyzmem, jak i dla tych bardziej doświadczonych.

Cel:

 • Zapewnienie wiedzy na temat autyzmu, jego objawów, zachowań i metod wspierania rozwoju dziecka.
 • Dostarczenie informacji i zasobów, które mogą pomóc w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami.
 • Łagodzenie uczuć izolacji, stresu i przeciążenia, które często towarzyszą rodzicom dzieci z autyzmem.
 • Wzajemne wsparcie i zrozumienie wśród osób, które doświadczają podobnych wyzwań.

Warsztaty psychoedukacyjne

Warsztaty psychoedukacyjne to forma edukacji, która łączy wiedzę psychologiczną z praktycznymi umiejętnościami. Uczestnicy poznają podstawowe informacje na temat określonego zagadnienia psychologicznego, a także uczą się, jak stosować tę wiedzę w codziennym życiu. Warsztaty psychoedukacyjne obejmują zarówno formy wykładowo - warsztatowe jak i treningi związane z pozyskaniem konkretnych umiejętności.

Dla kogo?: Mogą być one skierowane do różnych grup: rodziców, nauczycieli, młodzieży, dorosłych, profesjonalistów pracujących z ludźmi, czy firm i przedsiębiorstw.

Cel:

 • Edukacja i zwiększenie świadomości uczestników na temat konkretnego zagadnienia psychologicznego.
 • Rozwijanie konkretnych umiejętności, które mogą pomóc w radzeniu sobie z trudnościami lub wyzwaniami związanymi z danym zagadnieniem.
 • Wsparcie i wymiana doświadczeń między uczestnikami.

Trening Umiejętności Wychowawczych

Czy kiedykolwiek zastanawiałaś się jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dziecka i jak budować zdrowe relacje oparte na szacunku i zrozumieniu? Jak rozmawiać z dzieckiem, aby Cię słuchało i jak go słuchać, aby chciało dzielić się z Tobą tym, co przeżywa?

Jeśli odpowiedziałaś "tak", nasz Trening Umiejętności Wychowawczych jest właśnie dla Ciebie!

Cykl warsztatów porusza zagadnienia technik wychowawczych, ucząc nowych, jakościowych metod pracy z dzieckiem. 

Trening Umiejętności Społecznych

Trening umiejętności społecznych to forma terapii grupowej, która pomaga w rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności potrzebnych do efektywnego porozumiewania się i interakcji z innymi.

Jest szczególnie korzystny dla osób z zaburzeniami, które wpływają na interakcje społeczne, takimi jak zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), ADHD, zaburzenia lękowe, trudności emocjonalne i inne.

Trening umiejętności społecznych może obejmować wiele różnych technik i strategii, w zależności od wieku, umiejętności i indywidualnych potrzeb.

Zajęcia TUS rekomendowane są dla dzieci powyżej 3 roku życia, młodzieży oraz osób dorosłych.

Therapy in English

Psychological therapy / psychotherapy is a collaborative process between a therapist and a client that involves conversations aimed at addressing the client's emotional and psychological issues. This process helps the client to understand themselves better, to understand their feelings, thoughts, and behaviors. As a result, the client can cope with the problems, adapt better to their surroundings, and improve their quality of life.

Psychological therapy for whom? Psychological therapy is intended for anyone who experiences emotional, psychological difficulties, or has relationship problems. This includes adults, adolescents, children, and families. It can be helpful in crisis situations, depression, anxieties, self-esteem problems, or relationship difficulties.

Purpose: The main goal of the therapy is to help the client to understand themselves, to understand their feelings, and thoughts, as well as to develop skills for coping with difficulties. Therapy aims at improving the quality of life, emotional well-being, and relationships with others.

Terapia en Español

La terapia psicológica / psicoterapia es un proceso colaborativo entre un terapeuta y un cliente que involucra conversaciones destinadas a abordar los problemas emocionales y psicológicos del cliente . Este proceso ayuda al cliente  a comprenderse mejor a sí mismo, sus sentimientos, pensamientos y comportamientos. Como resultado, el cliente  puede enfrentar problemas, adaptarse mejor a su entorno y mejorar su calidad de vida.

Terapia psicológica para quién? 

La terapia psicológica está destinada para cualquier persona que experimente dificultades emocionales, psicológicas o tenga problemas de relación. Esto incluye a adultos, adolescentes, niños y familias. Puede ser útil en situaciones de crisis, depresión, ansiedades, problemas de autoestima o dificultades en las relaciones.Propósito: El objetivo principal de la terapia es ayudar al cliente a comprenderse a sí mismo, sus sentimientos y pensamientos, así como desarrollar habilidades para enfrentar dificultades. La terapia tiene como objetivo mejorar la calidad de vida, el bienestar emocional y las relaciones con los demás.

терапия на русском языке

Терапия на русском языке Психологическая терапия / психотерапия - это совместный процесс между терапевтом и пациентом, включающий беседы, направленные на решение эмоциональных и психологических проблем пациента. Этот процесс помогает пациенту лучше понимать себя, свои чувства, мысли и поведение. В результате пациент может справляться с проблемами, лучше адаптироваться к окружающей среде и улучшать качество своей жизни.

Для кого психологическая терапия? Психологическая терапия предназначена для всех, кто сталкивается с эмоциональными, психологическими трудностями или имеет проблемы в отношениях. Это включает в себя взрослых, подростков, детей и семьи. Она может быть полезна в кризисных ситуациях, депрессии, тревоге, проблемах с самооценкой или трудностях в отношениях.

Цель: Основная цель терапии - помочь пациенту понять себя, свои чувства и мысли, а также развить навыки справления с трудностями. Цель терапии - улучшить качество жизни, эмоциональное благополучие и отношения с другими.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.