Diagnoza ADHD - Warszawa

Diagnoza ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder) jest procesem wieloetapowym, który obejmuje różne formy oceny psychologicznej w konkretnych obszarach funkcjonowania. W zależności od wieku osoby badanej, jej kondycji psychofizycznej oraz możliwości diagnoza może odbywać się za pośrednictwem różnych narzędzi. Integralną częścią procesu diagnozy psychologicznej w kierunku rozpoznania ADHD jest wywiad, obserwacja oraz wykorzystanie różnych testów psychologicznych dostosowanych do potrzeb oraz możliwości osoby badanej.

Diagnoza ADHD w Senso Senso

Diagnoza ADHD dzieci młodzieży oraz dorosłych składa się z kilku spotkań, podczas których psycholog diagnosta, przeprowadza wywiad, obserwację oraz specjalistyczne testy, mające za zadanie sprecyzowanie występowania cech właściwych dla ADHD. 

Cena diagnozy psychologicznej ADHD: Na cenę diagnozy pod kontem ADHD składają się koszty konsultacji, obserwacji oraz wykorzystanych testów psychologicznych, ich interpretacja oraz omówienie a także opinii psychologiczna wraz z zaleceniami do dalszego postepowania.

Czas trwania: 5 do 7 spotkań w możliwie krótkich odstępach czasu + 10 dni roboczych na opracowanie wyników i wydanie pisemnej opinii

W skład całościowego badania diagnostycznego pod kontem ADHD wchodzą wszystkie elementy potrzebne do skonstruowania rzetelnej diagnozy psychologicznej:

 • Konsultacja
 • Obserwacja
 • Przeprowadzenia badania z wykorzystaniem protokołu: MOXO, CONERS 3, MMPI2
 • Pisemne podsumowanie i interpretacja wyników badania
 • Omówienie diagnozy oraz rekomendacje
 • Opinia psychologiczna wraz z zaleceniami

Na podstawie wystawionej opinii mogą Państwo ubiegać się u psychiatrów o nadanie jednostki chorobowej zgodnie z ICD - 10. W dalszych etapach o wystawienie orzeczeń o niepełnosprawności lub specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podstawowym narzędziem diagnostycznym wykorzystywanym przy diagnozie ADHD jest protokół badania MOXO i jego wykorzystanie wraz z potrzebnymi elementami konsultacji oraz obserwacji zawiera podana cena.

Każde dodatkowe badanie psychometryczne o które chcieliby Państwo poszerzyć opisany zakres diagnostyczny jest dodatkowo płatne.

Poszczególne etapy diagnozy ADHD

Krok 1: Konsultacja psychologiczna - 50 min / 210 zł

Pierwszym spotkaniem w kierunku diagnozy ADHD jest zawsze spotkanie konsultacyjne, którego zadaniem jest zebranie informacji wskazujących na potrzebę diagnozy w kierunku ADHD lub wskazania pacjentowi innych możliwych przyczyn zgłaszanych trudności. Podczas spotkania konsultacyjnego zbierany jest wstępny wywiad dotyczący funkcjonowania pacjenta, zgłaszanych trudności oraz oczekiwań względem diagnozy lub terapii.

Krok 2: Wywiad Psychologiczny - 50 min / 210 zł

Podczas kolejnego spotkania, będącego pierwszym spotkaniem diagnostycznym, zbierany jest dokładny wywiad pod kątem występowania cech charakterystycznych dla ADHD, zarówno od samej osoby badanej (w przypadku osób dorosłych oraz młodzieży powyżej 16 roku życia) oraz od rodziców i opiekunów. W przypadku dzieci wywiad rozwojowy jest zbierany całkowicie od rodziców dziecka. Najczęściej ustrukturyzowany wywiad zawiera:

 • Historię rozwoju: Informacje o rozwoju, zachowaniu w dzieciństwie i trudnościach w szkole.
 • Obecne objawy: Omówienie aktualnych wyzwań, problemów z koncentracją, organizacją, impulsywnością, nadaktywnością i innych.
 • Wykluczenie innych przyczyn (w tym medycznych) trudności w funkcjonowaniu

Krok 3: Obserwacja Psychologiczna - 50 min / 190 zł

Podczas spotkanie psychologiem pacjent dostaje różnorodne zadania do wykonania, podczas których specjalista ma możliwość dokonania obserwacji i oceny występowania zachowania charakterystycznego dla ADHD. Jest to też bardzo istotny element właściwego rozpoznania specyficznych możliwości i potrzeb pacjenta oraz właściwy moment na sugestie poszerzenia diagnozy w jakimś kierunku.

Krok 4: Skale Oceny i Kwestionariusze

Specjaliści mogą wykorzystać standaryzowane narzędzia, takie jak lista kontrolna symptomów ADHD, samoopisowe kwestionariusze lub raporty od rodziny czy nauczycieli.

W Senso Senso stosujemy rzetelne i standaryzowane narzędzia diagnostyczne służące pomiarom cech właściwych dla ADHD:

MOXO

Test MOXO jest jednym z narzędzi wykorzystywanych do diagnostyki ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder), szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Test przystosowany jest do badania dzieci od 2 roku życia. Jest to komputerowy test oceniający uwagę i impulsywność, który pomaga w identyfikacji objawów charakterystycznych dla ADHD. Po przeprowadzeniu testu Moxo generowany jest raport terapeutyczny zawierający ocenę w zakresie:

 • Uwagi: Zdolność do utrzymywania koncentracji na zadaniu.
 • Impulsywności: Tendencja do reagowania bez zastanowienia.
 • Timingu: Precyzja w odpowiedzi na bodźce.
 • Hiperaktywności: Fizyczna aktywność i ruchliwość podczas wykonywania zadań.

Ostatnie spotkanie służy omówieniu wyników z pacjentem lub opiekunami oraz przedstawieniu wskazań do dalszego postępowania.

Czas trwania: Diagnoza testem MOXO zazwyczaj zamyka się w maksymalnie 3 spotkaniach. Podczas pierwszego spotkania zbierany jest szczegółowy wywiad kliniczny dotyczący funkcjonowania pacjenta w przeszłości oraz obecnie w różnych aspektach. Na kolejnym spotkaniu wypełniany jest elektroniczny kwestionariusz diagnostyczny. W przypadku dzieci poniżej lat 5 opiekun bierze bierny udział w procesie badania. Na ostatnim spotkaniu następuje omówienie zebranych wyników oraz podsumowanie wniosków do dalszej diagnozy lub terapii.

*Przed podjęciem diagnozy należy odbyć wizytę konsultacyjną

Cena: 650 zł

MMPI®-2 – Minnesocki Wielowymiarowy Inwentarz Osobowości®-2

MMPI-2, czyli Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2, jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi stosowanych do oceny psychologicznej i diagnozy psychopatologii u osób dorosłych. Jest to zrewidowana wersja oryginalnego MMPI.

Czas trwania: Diagnoza testem MMPI®-2 zamyka się w dwóch spotkaniach. Pierwsze spotkanie jest wypełnieniem kwestionariusza testowego i trwa zwykle około 50 minut. Kolejne spotkanie zawiera przedstawienie i omówienie wyników, oraz dalszych zaleceń.

*Przed podjęciem diagnozy należy odbyć wizytę konsultacyjną

cena: 390 zł

CONNERS-3® – Zestaw Kwestionariuszy do Diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących

Conners 3® jest narzędziem diagnostycznym przeznaczonym do identyfikacji ADHD oraz współistniejących zaburzeń. Dzięki analizie różnych obszarów funkcjonowania dziecka umożliwia tworzenie profilu i zrozumienie indywidualnych problemów. Umożliwia także oszacowanie ryzyka wystąpienia ADHD.

Czas trwania: Diagnoza testem Conners-3 zamyka się w dwóch spotkaniach. Pierwsze spotkanie jest omówieniem procedury testowej, ponieważ kwestionariusz wypełniają zarówno rodzice jak i nauczyciele z placówki edukacyjnej, oraz wersję samo opisową (jeśli dziecko skończyło lat 7) także sam badany.

*Przed podjęciem diagnozy należy odbyć wizytę konsultacyjną

cena: 390 zł

Krok 4: Ocena innych specjalistów

Aby postawić pełne i rzetelne rozpoznanie ADHD, wymagana jest konsultacja psychiatryczna oraz neuropsychologiczna, lub innych specjalistów z zakresu psychologii, neurologii, pediatrii lub dziedzin pokrewnych, aby wykluczyć wszelkie możliwe inne przyczyny zgłaszanych trudności.

W senso senso mogą Państwo poszerzyć zakres diagnozy o logopedię oraz neurologopedię, integrację sensoryczną a także diagnozę pedagogiczną w zakresie przyczyn niepowodzeń szkolnych, dysleksji lub funkcji poznawczych.

Krok 5: Diagnoza i Plan Leczenia

 • Jeśli dane z przeprowadzonego rozpoznania (wywiad, obserwacja pomiary psychometryczne) odpowiadają kryteriom diagnostycznym (jak opisane w DSM-5 lub ICD-10), specjalista może postawić rozpoznanie ADHD.
 • Po przeprowadzonej diagnozie zawsze otrzymują Państwo informacje o dalszej drodze diagnostycznej oraz możliwościach wsparcia terapeutycznego. Ustalony plan wsparcia, który może obejmować terapię psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, integrację sensoryczną, zalecenia do dalszych konsultacji np. celem wsparcia farmakologicznego czy zmiany w stylu życia.

Celem diagnozy ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) jest zidentyfikowanie obecności zaburzenia, zrozumienie jego nasilenia i wpływu na życie osoby, a także ustalenie najlepszego planu leczenia i wsparcia.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.