Terapia ADHD - Warszawa

Funkcjonowanie z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej wraz z deficytem uwagi, bywa wyzwaniem zarówno dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych jak i środowiska w którym na co dzień funkcjonują osoby z ADHD.

Specyfika funkcjonowania neuroprzekaźników w mózgu dziecka z ADHD wymaga szeregu metod które wesprą jego rozwój oraz pozwolą rozwinąć potencjał zarówno w życiu codziennym jak i edukacyjnym czy społecznym. 

Praca z pacjentami ze zdiagnozowanym ADHD jest zawsze kwestią bardzo indywidualną a zakres oraz techniki wsparcia będa się róznić w zależności od wieku pacjenta, jego potrzeb oraz możliwości.

Terapia ADHD w Senso Senso

Praca z osobami z ADHD (Zaburzeniem Nadpobudliwości Psychoruchowej z Deficytem Uwagi) wymaga kompleksowego podejścia i często obejmuje różnorodne metody i techniki. 

Zarządzanie zachowaniem

Terapie behawioralne przeznaczone dla dzieci młodzieży oraz dorosłych, koncentrujące się na poprawie funkcjonowania w zakresie:

  • relacji społecznych
  • rozumienie i przestrzeganie norm i zasad
  • samokontroli i kontroli bodźców
  • regulacji emocji
  • koncentracji i uwagi

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna to spotkanie z psychologiem mające na celu ocenę i zrozumienie aktualnych trudności emocjonalnych, behawioralnych lub psychicznych pacjenta. Jest to często jednorazowe lub krótkoterminowe spotkanie, które prowadzi do dalszej diagnozy, terapii lub innej formy wsparcia dziecka, młodzieży lub osoby dorosłej.

Stosowana analiza zachowania

Stosowana analiza zachowania (ang. Applied Behavior Analysis, ABA) to naukowe podejście do zrozumienia zachowania i wpływania na nie, bazujące na teoriach uczenia się i behawiorystycznych koncepcjach zachowania. Jest to terapia służąca modelowaniu zachowania poprzez różnego rodzaju techniki behawioralne, wzmocnienia oraz powtarzalność w oparciu o założenia terapeutyczne.

Terapia poznawczo-behawioralna

Psychoterapia poznawczo-behawioralna to forma terapii skupiająca się na badaniu i modyfikacji negatywnych wzorców myślowych, przekonań i zachowań. Zakłada, że nasze myśli wpływają na nasze uczucia i zachowanie, a zmiana negatywnych myślowych schematów może prowadzić do poprawy samopoczucia i funkcjonowania.

Trening umiejętności społecznych

TUS to grupowe zajęcia warsztatowe, których celem jest przede wszystkim poprawa umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego oraz rozpoznawania i wyrażania emocji. Trening Umiejętności Społecznych,jest szczególnie korzystną formą pracy dla osób z ADHD, ponieważ porusza zagadnienia z zakresu komunikacji, emocji, zasad społecznych oraz radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach, co jest często główną osią trudności w funkcjonowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych z ADHD.

Trening zastępowania agresji (TZA)

Funkcjonowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych z ADHD niejednokrotnie cechuje trudność w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, sytuacjami konfliktowymi czy codziennymi frustracjami. Trening Zastępowania Agresji (TZA) to specjalistyczny program terapeutyczny, skierowany do osób, którym trudno zapanować nad emocjami lub mają problem z radzeniem sobie z impulsywnością. Program jest przeznaczony do pracy indywidualnej lub grupowej i pomogą w identyfikacji i zrozumieniu przyczyn agresji oraz rozwijania pożądanych umiejętności społecznych, które mogą zastąpić agresywne reakcje.

Trening uważności (mindfullness)

Trening uważności dla dzieci to technika terapeutycznaj, która uczy dzieci, jak skupić uwagę na chwili obecnej i świadomie doświadczać swoich myśli, uczuć oraz cielesnych doznań. Jest to forma relaksacji dostosowana do wieku i możliwości rozwojowych dzieci, tak aby potrafiły poprawnie interpretować oraz wyrażać doświadczane emocje oraz poprawnie reagować na otaczające ich bodźce. Mindfulness pomaga także dzieciom w redukcji stresu, koncentracji oraz regulacji emocjonalnej.

Pomoc edukacyjna

Dzieci oraz młodzież z ADHD często napotykają wyjątkowe wyzwania w kontekście edukacyjnym. Objawy ADHD, takie jak trudności z koncentracją, impulsywność i nadpobudliwość, mogą wpływać na ich zdolność do nauki i interakcji z rówieśnikami oraz nauczycielami, co znacząco wpływa na osiągane wyniki oraz motywację do nauki. Aby wspomóc funkcjonowanie ucznia z ADHD na każdym etapie edukacyjnym w Senso Senso znajdą Państwo wiele możliwości terapeutycznych dedykowanych wsparciu wychowawczemu, edukacyjnemu oraz emocjonalnemu.

Konsultacja pedagogiczna

Diagnoza oraz trening funkcji poznawczych dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu to często wstęp do zrozumienia i poprawy ich codziennego funkcjonowania. Nie tylko w zakresie funkcji poznawczych, ale i społecznych czy edukacyjnych. Trening funkcji poznawczych pomaga w optymalizacji zdolności kluczowych dla przyswajania wiedzy, realizacji zadań edukacyjnych czy wynikających z pracy umysłowej, które u osób ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować bardzo nieharmonijnie lub w sposób specyficzny, wymagający indywidualnego wsparcia i wdrożenia adekwatnych metod.

Trening funkcji poznawczych skupia się na wzmacnianiu i rozwijaniu kluczowych umiejętności umysłowych, co przekłada się na uzyskiwane wyniki w szkole lub pracy zawodowej.

Trening Funkcji Poznawczych

Dzieci ze spektrum autyzmu często borykają się z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu, jednakowo emocjonalnym, społecznym, komunikacyjnym czy edukacyjnym. Zajęcia rewalidacyjne to bardzo skuteczne zajęcia terapeutyczne, wykorzystujące specyfikę funkcjonowania dziecka oraz bazujące na wykorzystaniu jego mocnych stron. Zajęcia rewalidacyjne mają na celu pomoc dzieciom z trudnościami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami w osiągnięciu jak najwyższego stopnia samodzielności i jakości życia, poprzez różnorodne metody terapeutyczne i edukacyjne.

Trening Umiejętności Wychowawczych

Trening umiejętności wychowawczych to forma edukacji, która pomaga rodzicom i opiekunom rozwijać i doskonalić swoje techniki rodzicielskie, także w kontekście pracy z dzieckiem z ADHD. Celem takiego treningu jest wspieranie pozytywnego rozwoju dziecka, poprawa relacji rodzic-dziecko i radzenie sobie z wyzwaniami, które mogą pojawić się w procesie wychowania.

Integracja Sensoryczna

Częstym objawem współwystępującymi przy ADHD są zaburzenia integracji sensorycznej. Aby jak najskuteczniej wspierać rozwój dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z nadpobudliwością psychoruchową konieczne jest wsparcie syntezy bodźców sensorycznych, oraz dostarczanie ich w odpowiedniej formie oraz natężeniu.

Sala Doświadczania Świata - Snoezelen

W przypadku dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych Snoezelen - jest niezastąpiona metodologia pracy nad koncentracją, relaksacją oraz wyciszeniem osób doświadczających symptomów nadpobudliwości psychoruchowej oraz deficytów uwagi. Sala doświadczania świata pozwala na pracę nad przetwarzaniem, synteza i adaptacją bodźców a także pozwala na wyciszenie oraz oraz regulację emocjonalną.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.