Diagnoza dysgrafii - Warszawa

Cena: 490 zł

Czas trwania: 3 x 50 minut

Co trzeba wiedzieć: Decyzje o diagnozie pod kątem dysgrafii podejmują Państwo po konsultacji z pedagogiem.

Na konsultację zapraszamy samych rodziców.

Inne ważne informacje: Diagnoza obejmuje uczniów wszystkich etapów edukacji szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci powyżej 10 r. ż. a także młodzież i osoby dorosłe.

Ponieważ dysgrafia jest często współwystępującym objawem Dysleksji rozwojowej, zaleca się całościowe badanie w tym kierunku. 

Aby wykluczyć inne problemy rozwojowe mogą być zalecone dodatkowe badania w zakresie:

 • ortoptyki
 • integracji sensorycznej
 • percepcji wzrokowej
 • lateralizacji

jeśli dziecko nigdy nie było badane. 

Zalecane jest także wykonanie testów funkcji poznawczych. 

Co należy zabrać:

Podstawą diagnozy są aktualne prace lub zeszyty szkolne, które stanowią ważną informację o specyficznych trudnościach dziecka.

Na konsultacje z pedagogiem warto zabrać dokumentację od innych specjalistów pod opieką których znajduje się dziecko.

Przydatnym źródłem wiedzy jest także opinia od wychowawcy lub nauczycieli szkolnych oraz pedagoga szkolnego.

Diagnoza dysgrafii jest niezwykle istotna dla dalszego procesu rozwoju dzieci oraz młodzieży, zarówno pod względem osiągnięć edukacyjnych jak i ogólnego funkcjonowania społecznego. Dysgrafia obejmuje specyficzne trudności w nauce, dotyczące umiejętności pisania ręcznego, które jest kluczowym elementem nauki oraz komunikacji. 

Aby poprawnie zdiagnozować dysgrafię należy wykluczyć inne przyczyny mogące wpływać na umiejętności pisania, takie jak niedowład kończyn górnych, zaburzenia integracji sensorycznej, obniżone napięcie mięśniowe czy dysfunkcje poznawcze i koordynacyjne wynikające z przyczyn fizycznych. Osoby z dysgrafią mogą doświadczać problemów z koordynacją ruchową, planowaniem ruchów dłoni i palców, a także z precyzją i tempem pisania.

Diagnoza dysgrafii umożliwia przede wszystkim rozpoczęcie skutecznego procesu terapeutycznego.

Diagnoza dysgrafii umożliwia:

 • Zrozumienie Problemu: Dzięki diagnozie można zidentyfikować konkretną przyczynę trudności z pisaniem, co pozwala na właściwe zrozumienie problemu zarówno przez osobę dotkniętą dysgrafią, jak i jej otoczenie (nauczycieli, rodziców, rówieśników).
 • Indywidualne Wsparcie: Na podstawie diagnozy można dostosować indywidualne metody wsparcia i terapie, które będą najbardziej efektywne dla danej osoby.
 • Dostosowanie Procesu Edukacyjnego: W wielu szkołach i instytucjach edukacyjnych osoby z rozpoznaną dysgrafią mogą otrzymać specjalne wsparcie, takie jak dodatkowy czas na zadania pisemne, dostęp do technologii wspierającej, czy możliwość korzystania z innych form egzaminacji.
 • Zapobieganie Frustracji i Problemom Emocjonalnym: Wczesna diagnoza i wsparcie mogą pomóc zapobiegać uczuciu frustracji, obniżeniu samooceny i innym problemom emocjonalnym, które często towarzyszą nierozpoznanym trudnościom w nauce.
 • Otrzymanie Specjalistycznego Wsparcia: Osoby z diagnozą mogą zostać skierowane do odpowiednich specjalistów, takich jak terapeuci zajęciowi, psychologowie czy neuropsychologowie, którzy oferują specjalistyczne wsparcie.
 • Monitoring Postępów: Rozpoznanie problemu umożliwia śledzenie postępów w terapii i dostosowywanie podejścia w miarę potrzeb.

Proces diagnozy dysgrafii

Proces diagnozy dysortografii jest wieloetapowy i wymaga interdyscyplinarnego podejścia, celem wykluczenia wszelkich innych przyczyn trudności w pisaniu. 

W Senso Senso zapewniamy wszystkich potrzebnych specjalistów w jednym miejscu w dogodnej lokalizacji na warszawskim Mokotowie.

Proces diagnozy zaczynamy zawsze od konsultacji z rodzicami. Na tym etapie zbierane są informacje na temat historii rozwoju dziecka, ewentualnych problemów w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa, rodzinnego występowania problemów z pisaniem, a także obserwacji specjalistów i nauczycieli dotyczących trudności dziecka w szkole.

Kolejnym etapem jest obserwacja ucznia. Pedagog lub psycholog diagnozujący, obserwuje ucznia podczas wykonywania określonych zadań diagnostycznych, zwłaszcza podczas pisania, aby zidentyfikować ewentualne trudności.

Kolejnym kluczowym elementem diagnozy dysgrafii są testy funkcjonalne oraz obserwacja procesu pisania. 

Podczas diagnozy najczęściej wykorzystujemy:

 • Profil sprawności grafomotorycznych PSG
 • Skala oceny sprawności grafomotorycznych SOSG
 • Baterie testów Stanford - Binnet 5 - przeprowadzane, aby ocenić ogólny poziom inteligencji ucznia oraz wykluczyć inne przyczyny trudności w nauce, np. związane z normą intelektualną
 • Testy diagnostyczne dotyczące czytania i pisania - Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych; są to specjalistyczne narzędzia, które oceniają zdolności dekodowania tekstów, rozumienia czytanego tekstu, szybkość czytania oraz umiejętności pisania.
 • Testy percepcji słuchowej: Mogą być przeprowadzane, by sprawdzić, czy uczniowi nie sprawia trudności rozróżnianie podobnie brzmiących dźwięków.
 • Analiza próbek pisemnych: Sprawdzenie, czy uczniowie teksty zawierają charakterystyczne dla dysortografii cechy.
 • Inne testy: Mogą być przeprowadzone dodatkowe badania, takie jak testy funkcji wzrokowych, diagnoza integracji sensorycznej lub inne badania, jeśli istnieją podejrzenia co do istnienia problemów zdrowotnych wpływających na proces pisania.

Ostatnim elementem diagnozy dysgrafii są wnioski i rekomendacje. Po analizie wszystkich zgromadzonych danych specjalista dokonuje oceny, czy istnieją podstawy do postawienia diagnozy dysgrafii, i przedstawia rekomendacje dotyczące dalszej terapii oraz ewentualnych dostosowań w nauczaniu. Są one zawsze przekazywane Państwu w formie pisemnych zaleceń dla placówki edukacyjnej, oraz ogólnych wniosków z przebiegu badania, podczas spotkania, na którym diagnosta omawia je wraz z Państwem.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy terapeuta pedagogiczny opracowuje plan terapeutyczny. Dla uczniów zdiagnozowanych pod kątem dysgrafii tworzy się indywidualny plan wsparcia, który może zawierać specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, dostosowania w szkole, wsparcie dla rodziców oraz wskazówki dla nauczycieli.

Poznaj naszych terapeutów

Katarzyna Król

Katarzyna Król

Pedagog specjalny, diagnosta pedagogiczny

Dysponujemy:

 • zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do potrzeb dziecka
 • pomocami dydaktycznymi, które pozwalają terapie przekształcić w angażującą i rozwijającą zabawę
 • przytulną przestrzenią do pracy gdzie dzieci czują się swobodnie i komfortowo
 • zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które korzystnie wpływają na rozwój naszych podopiecznych

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.