Diagnoza dyskleksji w Senso Senso

Cena: 890 zł

Czas trwania: 3 x 50 minut

Co trzeba wiedzieć/mieć: Decyzje o diagnozie pod kątem ryzyka dysleksji, dysleksji rozwojowej lub nabytej podejmują Państwo po konsultacji z pedagogiem. Na konsultację zapraszamy samych rodziców 

Jaki wiek: Diagnoza obejmuje uczniów pierwszych etapów edukacyjnych klas 1-3 w zakresie ryzyka dysleksji, oraz uczniów powyżej klasy 4 - dla diagnozy dysleksji rozwojowej lub nabytej.

Inne ważne informacje:

Aby wykluczyć inne problemy rozwojowe, należy wraz z testami dyslektycznymi przeprowadzić badanie ilorazu inteligencji Stanford - Binnet, jeśli dziecko nigdy nie było badane. Zalecane jest także wykonanie testów funkcji poznawczych. 

Co należy zabrać:

Na konsultacje z pedagogiem warto zabrać dokumentację od innych specjalistów, pod których opieką znajduje się dziecko. Przydatnym źródłem wiedzy jest także opinia od wychowawcy lub nauczycieli szkolnych oraz pedagoga szkolnego. Także niektóre aktualne prace lub zeszyty szkolne, mogą stanowić ważną informację o specyficznych trudnościach dziecka.

Diagnoza dysleksji pozwala na wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, która pozwala na dostosowanie sytuacji egzaminacyjnych oraz codziennej edukacji dziecka do jego potrzeb i możliwości. 

 • Cel: Określenie, czy uczeń ma trudności w czytaniu i pisaniu wynikające z dysleksji oraz ustalenie odpowiedniego planu wsparcia.
 • Dla kogo: Uczniowie, którzy mają trudności w czytaniu i pisaniu, które nie są spowodowane innymi czynnikami, takimi jak brak odpowiedniego nauczania, problemy ze wzrokiem czy słuchem czy niski poziom inteligencji.
 • Metoda: Proces diagnozy obejmuje wywiady z rodzicami, obserwację ucznia, testy psychologiczne, testy diagnostyczne dotyczące czytania i pisania, analizę próbek pisemnych oraz inne testy w zależności od indywidualnych potrzeb potrzeb.

Prawidłowa diagnoza jest kluczowa dla opracowania efektywnego planu wsparcia i dostosowań dla ucznia z dysleksją.

Diagnoza dyskleksji:

Diagnoza dysleksji jest ważna, ponieważ pozwala na właściwe zrozumienie i adresowanie trudności związanych z tym zaburzeniem, dając osobom z dysleksją szansę na pełniejsze i bardziej satysfakcjonujące życie edukacyjne i codzienne funkcjonowanie.  Dla wielu dzieci i dorosłych z nierozpoznaną dysleksją doświadczenie niepowodzeń szkolnych może prowadzić do frustracji, niskiej samooceny i braku pewności siebie. Rozpoznanie dysleksji pomaga zrozumieć źródło tych trudności, co pozwala na lepsze wsparcie edukacyjne oraz emocjonalne.

Diagnoza Dysleksji umożliwia:

 • Rozpoznanie trudności: Dysleksja wpływa na umiejętności czytania, pisania i ortografii, ale objawy mogą być różne dla różnych osób. Dokładna diagnoza pozwala zrozumieć, z jakimi konkretnymi trudnościami boryka się dana osoba.
 • Wczesna interwencja: Wczesne wykrycie dysleksji pozwala na szybkie wdrożenie odpowiednich terapiii oraz strategii nauczania, co zwiększa szanse na sukces edukacyjny i zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów z samooceną czy motywacją do nauki.
 • Dostosowane metody nauczania: Nauczyciele i terapeuci mogą dostosować metody i materiały dydaktyczne do potrzeb ucznia z dysleksją, co sprzyja efektywniejszej nauce.
 • Zrozumienie przez otoczenie: Kiedy dysleksja jest rozpoznana, rodzice, nauczyciele i rówieśnicy są bardziej świadomi trudności, z jakimi boryka się osoba z dysleksją. Może to prowadzić do większej empatii, wsparcia i dostosowania oczekiwań.
 • Dostęp do zasobów i wsparcia: W wielu krajach rozpoznanie dysleksji daje prawo do dodatkowych zasobów i wsparcia w szkołach, takich jak dodatkowy czas na egzaminy, użycie technologii wspomagającej czy dostęp do specjalistycznych terapii.
 • Samopoznanie: Dla wielu osób z dysleksją rozpoznanie tego zaburzenia stanowi punkt zwrotny w ich życiu. Pozwala im zrozumieć, że ich trudności nie wynikają z lenistwa czy braku inteligencji, ale mają konkretną przyczynę neurologiczną.

Proces diagnozy dysleksji

Proces diagnozy dysleksji jest wieloetapowy i wymaga interdyscyplinarnego podejścia. 

W Senso Senso zapewniamy wszystkich potrzebnych specjalistów w jednym miejscu w dogodnej lokalizacji na warszawskim Mokotowie.

Proces diagnozy zaczynamy zawsze od konsultacji z rodzicami. Na tym etapie zbierane są informacje na temat historii rozwoju dziecka, ewentualnych problemów w okresie niemowlęcym i wczesnego dzieciństwa, rodzinnego występowania problemów z czytaniem, a także obserwacji specjalistów i nauczycieli dotyczących trudności dziecka w szkole.

Kolejnym etapem jest obserwacja ucznia. Pedagog lub psycholog diagnozujący, obserwuje zachowanie ucznia podczas wykonywania zadań szkolnych, zwłaszcza podczas czytania i pisania, aby zidentyfikować ewentualne trudności.

Kolejnym kluczowym elementem diagnozy ryzyka dysleksji lub dysleksji są testy. Podczas diagnozy wykorzystujemy:

 • Baterie testów Stanford - Binnet 5 - przeprowadzane, aby ocenić ogólny poziom inteligencji ucznia oraz wykluczyć inne przyczyny trudności w nauce, np. związane z normą intelektualną
 • Testy diagnostyczne dotyczące czytania i pisania - Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych; są to specjalistyczne narzędzia, które oceniają zdolności dekodowania tekstów, rozumienia czytanego tekstu, szybkość czytania oraz umiejętności pisania.
 • Testy percepcji słuchowej: Mogą być przeprowadzane, by sprawdzić, czy uczniowi nie sprawia trudności rozróżnianie podobnie brzmiących dźwięków.
 • Analiza próbek pisemnych: Sprawdzenie, czy uczniowie teksty zawierają charakterystyczne dla dysleksji błędy ortograficzne lub błędy w pisowni.
 • Inne testy: Mogą być przeprowadzone dodatkowe badania, takie jak testy funkcji wzrokowych, jeżeli istnieją podejrzenia co do innych problemów zdrowotnych wpływających na proces czytania.

Ostatnim elementem diagnozy dysleksji są wnioski i rekomendacje. Po analizie wszystkich zgromadzonych danych specjalista dokonuje oceny, czy istnieją podstawy do postawienia diagnozy dysleksji, i przedstawia rekomendacje dotyczące dalszej terapii oraz ewentualnych dostosowań w nauczaniu. Są one zawsze przekazywane Państwu w formie pisemnych zaleceń dla placówki edukacyjnej, oraz ogólnych wniosków i przebiegu badania, podczas spotkania, na którym diagnosta omawia je wraz z Państwem.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy terapeuta pedagogiczny opracowuje plan terapeutyczny. Dla uczniów zdiagnozowanych pod kątem dysleksji tworzy się indywidualny plan wsparcia, który może zawierać specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, dostosowania w szkole, wsparcie dla rodziców oraz wskazówki dla nauczycieli.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.