Diagnoza dysortografii - Warszawa

Diagnoza dysortografii to kompleksowy proces, służący zrozumieniu specyficznych trudności ucznia w zakresie ortografii i opracowanie skutecznych strategii wsparcia. Prawidłowa diagnoza dysortografii pozwala na wydanie opinii o dostosowaniu warunków nauczania oraz sytuacji egzaminacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

 • Cele:
  • Zidentyfikowanie specyficznych trudności ucznia w zakresie ortografii.
  • Opracowanie indywidualnych zaleceń i strategii wsparcia, które pozwolą uczniowi efektywnie radzić sobie z trudnościami ortograficznymi.
 • Dla kogo:
  • Dzieci po 10 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe które mimo odpowiedniej edukacji i wysiłku nadal popełniają liczne błędy ortograficzne.
 • Metoda:
  • Zebranie informacji od rodziców, nauczycieli i samego ucznia o jego historii edukacyjnej. Wykorzystanie standaryzowanych testów ortograficznych, które pozwolą ocenić umiejętności ucznia w stosunku do normy wiekowej.

Integracja danych z różnych źródeł w celu stworzenia pełnego obrazu kompetencji ortograficznych ucznia i ewentualnych obszarów trudności, pozwala na dokładną diagnozę i opracowanie skutecznego planu terapeutycznego.

Diagnoza dysortografii:

Diagnoza dysortografii pozwala przede wszystkim na dostosowanie warunków edukacji do potrzeb i możliwości ucznia. Dysortografia to specyficzne trudności w nauce ortografii, niezwiązane bezpośrednio z ogólną niepełnosprawnością intelektualną czy niedostatecznym kształceniem, co znacząco wpływa na funkcjonowanie dziecka w szkole. Proces diagnozy dysortografii ma kluczowe znaczenie, aby skutecznie pomóc osobie z tym zaburzeniem.

Głównym celem diagnozy dysortografii jest:

 • Zdiagnozowanie głównych obszarów trudności
 • Stworzenie Indywidualnego planu terapeutycznego dla ucznia z rozpoznaną dysortografią, aby mógł skorzystać z odpowiednich dostosowań edukacyjnych takich jak:
  • wydłużenie czasu pracy przy zadaniach pisemnych
  • indywidualny system ocen prac pisemnych pod względem poprawności ortograficznej
  • dostosowany system weryfikacji zdobytych umiejętności
 • Terapia pedagogiczna: Specjaliści mogą pracować z uczniami nad poprawą umiejętności pisania, ortografii i struktury zdań.
 • Wsparcie emocjonalne: Dzieci z dysortografią często borykają się z niskim poczuciem własnej wartości związanym z trudnościami w pisaniu. Terapia czy wsparcie grupowe mogą być korzystne.

Ważne jest, aby pamiętać, że każda dziecko z dysortografią jest inne i może potrzebować indywidualnego podejścia. Współpraca ze specjalistami oraz dostosowywanie metod nauczania do potrzeb ucznia są kluczem do osiągnięcia sukcesu edukacyjnego.

Diagnoza dysortografii w Senso Senso

Cena: 750 zł

Czas trwania: 3-4 spotkania x 50 minut

Co trzeba wiedzieć/mieć: Decyzje o diagnozie pod kątem dysortografii, podejmują Państwo po konsultacji z pedagogiem. Na konsultację zapraszamy samych rodziców.

Jaki wiek: Diagnoza obejmuje uczniów wszystkich etapów edukacji szkolnej oraz osoby dorosłe.

Inne ważne informacje:

Ponieważ dysortografia jest często współwystępującym objawem Dysleksji rozwojowej, zaleca się całościowe badanie w tym kierunku. 

Aby wykluczyć inne problemy rozwojowe należy wraz z testami dysortograficznymi przeprowadzić badanie ilorazu inteligencji Stanford - Binnet, jeśli dziecko nigdy nie było badane. 

Zalecane jest także wykonanie testów funkcji poznawczych. 

Co należy zabrać:

Na konsultacje z pedagogiem warto zabrać dokumentację od innych specjalistów pod opieką których znajduje się dziecko. Przydatnym żródłem wiedzy jest także opinia od wychowawcy lub nauczycieli szkolnych oraz pedagoga szkolnego. Także niektóre aktualne prace lub zeszyty szkolne, mogą stanowić ważną informację o specyficznych trudnościach dziecka.

Proces diagnozy dysortografii

Proces diagnozy dysortografii może być częścią diagnozy Dysleksji i wymaga interdyscyplinarnego podejścia. 

W Senso Senso zapewniamy wszystkich potrzebnych specjalistów w jednym miejscu w dogodnej lokalizacji na warszawskim Mokotowie.

Proces diagnozy zaczynamy zawsze od konsultacji z rodzicami. Na tym etapie zbierane są informacje na temat historii rozwoju dziecka, ewentualnych problemów w okresie wczesnoszkolnym, rodzinnego występowania problemów z pisaniem, a także obserwacji specjalistów i nauczycieli dotyczących trudności dziecka w szkole.

Kolejnym etapem jest analiza popełnianych przez dziecko błędów, występujących w pracach pisemnych . Pedagog lub psycholog diagnozujący, analizuje próbkę tekstów z aktualnych prac ucznia oraz wykonuje specjalne testy ortograficzne.

Kolejnym kluczowym elementem diagnozy dysortografii są testy, pozwalające wykluczyć inne przyczyny popełniania błędów ortograficznych i jednoznacznie stwierdzić że przyczyną występujących trudności jest Dysortografia.

Podczas diagnozy wykorzystujemy:

 • Baterie testów Stanford - Binnet 5 - przeprowadzane, aby ocenić ogólny poziom inteligencji ucznia oraz wykluczyć inne przyczyny trudności w nauce, np związane z normą intelektualną
 • Testy diagnostyczne dotyczące czytania i pisania - Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych; są to pecjalistyczne narzędzia, które oceniają zdolności dekodowania tekstów, rozumienia czytanego tekstu, szybkość czytania oraz umiejętności pisania.
 • Testy percepcji słuchowej: Mogą być przeprowadzane, by sprawdzić, czy uczniowi nie sprawia trudności rozróżnianie podobnie brzmiących dźwięków.
 • Analiza próbek pisemnych: Sprawdzenie, czy uczniowie teksty zawierają charakterystyczne dla dysleksji błędy ortograficzne lub błędy w pisowni.
 • Specjalistyczne testy ortograficzne.

Ostatnim elementem diagnozy dysortografii są wnioski i rekomendacje. Po analizie wszystkich zgromadzonych danych, specjalista dokonuje oceny, czy istnieją podstawy do postawienia diagnozy dysortografiii, i przedstawia rekomendacje dotyczące dalszej terapii oraz ewentualnych dostosowań w nauczaniu. Są one zawsze przekazywane Państwu w formie pisemnych zaleceń dla placówki edukacyjnej, oraz wniosków z przebiegu badania, podczas spotkania na którym diagnosta omawia je wraz Państwem.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy, terapeuta pedagogiczny opracowuje plan terapeutyczny. Dla uczniów zdiagnozowanych pod kątem dysortografii, tworzy się indywidualny plan wsparcia, który może zawierać specjalistyczne zajęcia terapeutyczne, zalecenia dla szkoły, wsparcie dla rodziców oraz wskazówki dla nauczycieli.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.