Przyczyny niepowodzeń szkolnych

Diagnoza i Terapia Dysleksji

Niepowodzenia szkolne często stanowią źródło ogromnej frustracji zarówno dzieci jak i rodziców. Rzutują na wiele aspektów funkcjonowania dziecka, nie tylko w szkole, ale i poza nią. Wśród najczęstszych przyczyn niepowodzeń szkolnych wyróżniamy m.in. specyficzne trudności w uczeniu się, takie jak dysleksja, dysgrafia, dysortografia i dyskalkulia. Brak diagnozy oraz terapii, może skutkować pogarszającą się motywacją do nauki, niekorzystnie wpływać na samoocenę dziecka oraz jego ogólny rozwój psycho - emocjonalny, a także zaburzać relacje z rówieśnikami czy rodzicami. 

W Senso Senso wiemy jak ważne jest zdiagnozowanie trudności, i skuteczna pomoc terapeutyczna dla dzieci borykających się z trudnościami w nauce. Dysponujemy specjalistycznymi testami diagnostycznymi oraz zapleczem certyfikowanych terapeutów pedagogicznych i psychologicznych, który na co dzień pomagają dzieciom osiągać sukcesy edukacyjne, poprzez prawidłowe zidentyfikowanie problemu i skuteczne wsparcie terapeutyczne.

W czym możemy Ci pomóc?

Dysleksja

Diagnoza dysleksji pozwala na wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się, która pozwala na dostosowanie sytuacji egzaminacyjnych oraz codziennej edukacji dziecka do jego potrzeb i możliwości. 

Cel: Określenie, czy uczeń ma trudności w czytaniu i pisaniu wynikające z dysleksji oraz ustalenie odpowiedniego planu wsparcia.

Dla kogo: Uczniowie, którzy mają trudności w czytaniu i pisaniu, które nie są spowodowane innymi czynnikami, takimi jak brak odpowiedniego nauczania, problemy ze wzrokiem czy słuchem czy niski poziom inteligencji.

Metoda: Proces diagnozy obejmuje wywiady z rodzicami, obserwację ucznia, testy psychologiczne, testy diagnostyczne dotyczące czytania i pisania, analizę próbek pisemnych oraz inne testy w zależności od indywidualnych potrzeb potrzeb.

Prawidłowa diagnoza jest kluczowa dla opracowania efektywnego planu wsparcia i dostosowań dla ucznia z dysleksją.

Dysortografia

Diagnoza dysortografii to kompleksowy proces, służący zrozumieniu specyficznych trudności ucznia w zakresie ortografii i opracowanie skutecznych strategii wsparcia. Prawidłowa diagnoza dysortografii pozwala na wydanie opinii o dostosowaniu warunków nauczania oraz sytuacji egzaminacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia.

Cele:

 • Zidentyfikowanie specyficznych trudności ucznia w zakresie ortografii.
 • Opracowanie indywidualnych zaleceń i strategii wsparcia, które pozwolą uczniowi efektywnie radzić sobie z trudnościami ortograficznymi.

Dla kogo: Dzieci po 10 roku życia, młodzież oraz osoby dorosłe które mimo odpowiedniej edukacji i wysiłku nadal popełniają liczne błędy ortograficzne.

Metoda: Zebranie informacji od rodziców, nauczycieli i samego ucznia o jego historii edukacyjnej. Wykorzystanie standaryzowanych testów ortograficznych, które pozwolą ocenić umiejętności ucznia w stosunku do normy wiekowej.

Integracja danych z różnych źródeł w celu stworzenia pełnego obrazu kompetencji ortograficznych ucznia i ewentualnych obszarów trudności, pozwala na dokładną diagnozę i opracowanie skutecznego planu terapeutycznego.

Dysgrafia

Diagnoza dysgrafii to kompleksowy proces mający na celu zrozumienie i wsparcie osób borykających się z trudnościami w manualnym pisaniu. Zdiagnozowana dysgrafia pozwala na dostosowanie metodyki nauczania i wsparcia do indywidualnych potrzeb ucznia, co może znacznie poprawić jego wyniki w nauce i ogólne samopoczucie.

Cele: 

 • Dostosowanie metodyki nauczania i wsparcia.
 • Umożliwienie dostępu do dodatkowych zasobów edukacyjnych.
 • Zapobieganie frustracji i obniżeniu samooceny.

Dla kogo: Dla dzieci po 10 roku życia, młodzieży oraz dorosłych wykazujacych trudności w manualnych umiejętnościach pisania, nieadekwatne do ich wieku i poziomu edukacji.

Metoda:

 • Wywiady z rodzicami/nauczycielami.
 • Obserwacja techniki pisania.
 • Testy pisemne oceniające precyzję, tempo i jakość pisma.

Integracja danych z różnych źródeł w celu stworzenia pełnego obrazu kompetencji w zakresie pisania osoby badanej, pozwala na dokładną diagnozę i opracowanie skutecznego planu terapeutycznego.

Dyskalkulia

Diagnoza dyskalkulii to kompleksowy proces, służący zrozumieniu specyficznych trudności ucznia w zakresie nauki matematyki. Prawidłowa diagnoza dyskalkulii pozwala na wydanie opinii o dostosowaniu warunków nauczania oraz sytuacji egzaminacyjnej do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia. Diagnoza dyskalkulii pozwala na skuteczną terapię dzieci, młodzieży oraz dorosłych z tą trudnością edukacyjną.

Cele:

 • Określenie, czy dana osoba cierpi na dyskalkulię.
 • Zrozumienie zakresu i specyfiki trudności matematycznych osoby badanej.
 • Udzielenie zaleceń dotyczących dostosowań oraz wsparcia edukacyjnego

Dla kogo? Dla dzieci od 12 roku życia, młodzieży oraz dorosłych wykazujących trudności w rozumieniu i wykonywaniu operacji matematycznych, niewspółmiernych do ich wieku, poziomu inteligencji i poziomu edukacji.

Metoda:

 • Wywiad z osobą badaną, jej rodzicami i nauczycielami w celu zebrania informacji o historii rozwoju, trudnościach w nauce i innych potencjalnych czynnikach wpływających na wyniki w matematyce.
 • Standaryzowane testy oceniające umiejętności matematyczne w odniesieniu do norm rozwojowych
 • Ocena dodatkowa zdolności i funkcji poznawczych, takich jak pamięć, uwaga i funkcje wykonawcze, aby wykluczyć lub zidentyfikować inne potencjalne problemy czy zaburzenia.

Po dokładnej diagnozie specjalista może przedstawić zalecenia dotyczące najlepszych strategii interwencji i wsparcia.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.