Diagnoza spektrum autyzmu - Warszawa

Diagnoza autyzmu, czyli zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD), może być postawiona u osób w różnym wieku, choć objawy często stają się widoczne już w wieku niemowlęcym lub przedszkolnym.

Dzieci: Pierwsze objawy autyzmu można zauważyć już w wieku niemowlęcym. Chociaż niektóre dzieci rozwijają się normalnie i nagle zaczynają tracić umiejętności językowe i społeczne, u większości z nich objawy są obecne od urodzenia.

Młodzież: Bardzo często objawy ASD uwidaczniają się w wieku szkolnym, kiedy środowisko zaczyna wymagać pewnych zachowań i postaw.
W czasie rozwoju edukacyjno-społecznego wiele dzieci oraz młodzieży zmaga się z różnymi trudnościami wynikającymi ze specyfiki ASD.

Dorośli: Często zdarza się, że osoby dorosłe otrzymują diagnozę autyzmu, jeśli nie zostały zdiagnozowane w dzieciństwie. Może to wynikać z łagodniejszych objawów lub braku wcześniejszego rozpoznania.

Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza autyzmu, tym szybciej można rozpocząć odpowiednie interwencje, które mogą znacząco pomóc w rozwoju dziecka.

Diagnoza Spektrum Autyzmu w Senso Senso

Diagnoza spektrum autyzmu dzieci, młodzieży oraz dorosłych to cykl kilku spotkań, podczas których psycholog diagnosta przeprowadza wywiad, obserwację oraz specjalistyczne testy, mające za zadanie sprecyzowanie występowania cech właściwych dla spektrum autyzmu. 

W skład badania wchodzą wszystkie elementy potrzebne do skonstruowania rzetelnej diagnozy psychologicznej:

  • Konsultacja
  • Obserwacja
  • Badanie z wykorzystaniem protokołu ADOS-2
  • Pisemne podsumowanie i interpretacja wyników badania
  • Omówienie diagnozy oraz rekomendacje
  • Opinia psychologiczna wraz z zaleceniami

Na podstawie wystawionej opinii mogą Państwo ubiegać się u psychiatrów o nadanie jednostki chorobowej zgodnie z ICD-10 i w dalszych etapach o wystawienie orzeczeń o niepełnosprawności lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Podstawowym narzędziem diagnostycznym wykorzystywanym przy diagnozie spektrum autyzmu jest protokół badania ADOS-2 i jego wykorzystanie wraz z potrzebnymi elementami konsultacji oraz obserwacji.

Cena diagnozy psychologicznej Spektrum Autyzmu: 1230 zł

Czas trwania: 5 do 7 spotkań w możliwie krótkich odstępach czasu + 7 dni roboczych na opracowanie wyników i wydanie pisemnej opinii.

Każde dodatkowe badanie psychometryczne, o które chcieliby Państwo poszerzyć opisany zakres diagnostyczny, jest dodatkowo płatne.

Elementy całościowej diagnozy psychologicznej ASD w Senso Senso

KONSULTACJA

Pierwszą wizytą diagnostyczną jest zawsze konsultacja, w trakcie której diagnosta zbiera obszerny wywiad na temat dotychczasowego funkcjonowania, rozwoju oraz etymologii trudności osoby badanej.

W przypadku dzieci oraz nastolatków do 18 roku życia na pierwsze spotkanie zapraszani są wyłącznie rodzice lub opiekunowie prawni.

Ważne informacje:

Na konsultacje warto zabrać ze sobą wszelkie opinie z placówek edukacyjnych oraz od specjalistów, pod których opieką dotychczas przebywał pacjent.

Czas trwania: 

Spotkanie konsultacyjne trwa 50 minut. Konsultacja diagnostyczna przewiduje zwykle od jednego do dwóch spotkań, jednak w wyjątkowo złożonych przypadkach diagnosta może poprosić o kolejne spotkanie.

Koszt: 

Cena jednego spotkania konsultacyjnego to 210 zł

OBSERWACJA

Obserwacja funkcjonowania osoby badanej jest konieczna ze względu na dokładne określenie techniki badania i zastosowanych narzędzi. Podczas obserwacji, psycholog kliniczny lub diagnosta psychologiczny określa psychofizyczne możliwości pacjenta, jego komunikatywność oraz możliwości poznawcze. W zależności od informacji zebranych podczas obserwacji określa możliwe narzędzia badawcze oraz zakres diagnozy. 

Ważne informacje:

W przypadku diagnozy dzieci do lat 5, w obserwacji uczestniczy zawsze rodzic lub opiekun małego pacjenta. W przypadku dzieci starszych udział rodzica jest zawsze kwestią indywidualną, wynikająca bezpośrednio z potrzeb i komfortu osoby badanej. W przypadku młodzieży powyżej 16 roku życia osoba badana ma prawo decydować o udziale opiekuna w obserwacji. 

Czas trwania: 

Konsultacja trwa 50 minut, w określonych przypadkach może zostać wydłużona.

Koszt: 

Cena jednego spotkania obserwacyjnego to 180 zł

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Przy diagnostyce spektrum autyzmu wiodącym testerem jest kwestionariusz ADOS-2, jednak psycholog diagnozujący posługuje się także zestawem testów, które są uzupełniającymi się komponentami diagnostycznymi i służą pełnemu zobrazowaniu aktualnego funkcjonowania dziecka, młodzieży czy osoby dorosłej, zarówno pod kątem występowania cech właściwych dla spektrum autyzmu, jak i ukazaniu możliwości poznawczych czy intelektualnych. 

Psycholog może zalecić poszerzenie diagnozy o dodatkowe narzędzia psychometryczne, aby pełniej obrazować specyficzne potrzeby, trudności, ale i szczególne uzdolnienia i możliwości pacjenta.

ADOS-2

Głównym narzędziem diagnostycznym spektrum autyzmu jest ADOS-2, czyli Skala Obserwacyjna do Diagnozy Autyzmu Druga Edycja (Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) to jedno z czołowych narzędzi używanych w celu diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD). Jest to standardowy instrument do oceny i diagnozy autyzmu u osób w różnym wieku, od niemowląt po dorosłych.

Czas trwania: Wykonanie testu ADOS-2 zamyka się zwykle w trzech spotkaniach. Podczas dwóch pierwszych zostaje przeprowadzone całościowe badanie testem, na podstawie którego zostaje sporządzona pisemna opinia podsumowująca przebieg badania oraz jego wyniki. Omówienie wyników testu oraz przekazanie wniosków diagnostycznych następuje na trzecim spotkaniu.

Cena: 790 zł

ADI-R

Narzędziem, które znacząco wspiera proces diagnostyczny jest ADI-R, czyli "Autism Diagnostic Interview-Revised". To ustrukturalizowany pogłębiony wywiad kliniczny, którego głównym celem jest zebranie kluczowych informacji z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zdolności i trudności związanych z mową, gestami, mimiką twarzy itp. Dostarcza on informacji na temat interakcji społecznych oraz specyficznego funkcjonowania pacjenta. Wywiad ADI-R jest zbierany wyłącznie od opiekunów lub partnerów osoby badanej.

Czas trwania: Przeprowadzenie wywiadu ADI-R trwa od 50 do 90 minut. Opracowanie wyników i przekazanie ich w formie pisemnej oraz omówienie następuje na kolejnym spotkaniu, w odstępie tygodnia. 

Cena: 490 zł

PEP-3

Jeśli diagnoza spektrum autyzmu jest przeprowadzana u dziecka w wieku szkolnym, bardzo istotnym elementem jest przeprowadzenie testu PEP-3, czyli "Psychoeducational Profile, Third Edition". Jest to narzędzie służące do oceny umiejętności dzieci ze spektrum autyzmu (ASD) i innymi zaburzeniami rozwojowymi, służące do oceny umiejętności związanych z nauką i funkcjonowaniem w kontekście edukacyjnym.

Czas trwania: Przeprowadzenie testu PEP-3 trwa zwykle 90 minut. W określonych przypadkach może być konieczne umówienie dodatkowej wizyty.

Opracowanie wyników i przekazanie ich w formie pisemnej oraz omówienie następuje na kolejnym spotkaniu, w odstępie tygodnia. 

Cena: 650 zł

ASRS

Uzupełnieniem diagnozy Spektrum autyzmu jest kwestionariusz ASRS, czyli "Autism Spectrum Rating Scales". Jest to narzędzie służące do oceny i identyfikacji objawów i zachowań związanych ze spektrum autyzmu (ASD) u dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat. ASRS koncentruje się na szerokim zakresie objawów i zachowań związanych z ASD, takich jak komunikacja, wzajemne interakcje społeczne, zachowania stereotypowe, czy zdolności adaptacyjne, jednak nie stanowi samodzielnego narzędzia do diagnozy zaburzeń ze spektrum autyzmu.

Czas trwania: Uzupełnienie kwestionariusza trwa zwykle 20 minut i jest on wypełniany przez rodziców, opiekunów lub wychowawców szkolnych bądź nauczycieli współorganizujących proces kształcenia. Kwestionariusz jest zwykle częścią wywiadu zebranego podczas konsultacji diagnostycznej.

Opracowanie wyników i przekazanie ich w formie pisemnej oraz omówienie następuje na kolejnym spotkaniu, w odstępie tygodnia. 

Cena: 220 zł

Podczas diagnozy spektrum autyzmu bardzo ważne jest holistyczne podejście do trudności osoby badanej. Aby diagnoza dała pełen obraz funkcjonowania pacjenta, a także, aby wykluczyć inne przyczyny dające podobny obraz kliniczny, jak zaburzenia spektrum autyzmu (ASD), zaleca się przeprowadzenie testów z zakresu pomiaru inteligencji Stanford-Binnet, testów oceny logopedycznej Komlogo oraz badania z zakresu przetwarzania słuchowego, deficytów uwagi czy integracji sensorycznej.

PODSUMOWANIE DIAGNOZY

Ostatnim etapem diagnozy psychologicznej spektrum autyzmu jest podsumowanie i wydanie opinii psychologicznej. Opinia jest pisemnym dokumentem, który zawiera szczegółowy opis procesu diagnozy oraz interpretację jej wyników. Na spotkaniu z diagnostą szczegółowo omawiane są wnioski z przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące dalszego wsparcia. 

Opinia z Centrum Wspomagania Rozwoju znacznie przyspiesza proces wydawania rozpoznania psychiatrycznego, niezbędnego do orzecznictwa w PPP oraz przy przyznawaniu stopnia niepełnosprawności.

Czas trwania: 50 minut

Cena: 190zł

W Senso Senso mają Państwo możliwość przeprowadzenia różnego rodzaju testów diagnostycznych, w zależności od potrzeb, lub poszerzenia zakresu diagnozy o dodatkowe testy z zakresu funkcjonowania emocjonalnego, inteligencji, funkcji poznawczych czy z zakresu pedagogiki lub specyfiki uczenia się.

Dlaczego diagnoza spektrum autyzmu jest istotna?

Diagnozowanie spektrum autyzmu jest kluczowe dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i zrozumienia osobom z ASD oraz ich opiekunom i rodzinom. Dzięki diagnozie można lepiej dostosowywać środowisko do potrzeb osoby z autyzmem oraz efektywniej pracować nad rozwojem jej umiejętności. Akceptacja specyficznych cech oraz funkcjonowania jest łatwiejsza, gdy zna się przyczyny pewnych zachowań i reakcji.

Im wcześniej zostanie postawiona diagnoza, tym szybciej można rozpocząć odpowiednią terapię i wsparcie. Wczesna interwencja jest często kluczem do lepszych efektów w dłuższej perspektywie. Dzieci z ASD mogą potrzebować specjalnych strategii nauczania lub przystosowań w szkole, wymagają także odpowiednich strategii komunikacji i codziennej współpracy, a diagnoza otwiera dostęp do dodatkowego wsparcia edukacyjnego oraz specjalistycznego, które znacząco poprawiają ich komfort oraz funkcjonowanie w wielu aspektach.

Diagnoza dostarcza wyjaśnienia dotyczącego doświadczanych trudności i pozwala zaplanować skuteczne strategie wsparcia oraz terapii osób ze spektrum autyzmu.

Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu

Diagnoza psychologiczna spektrum autyzmu ma za zadanie wykluczenie lub potwierdzenie charakterystycznych cech występujących w ASD u osoby badanej. Do uzyskania rzetelnej opinii psychologicznej należy zebrać szereg informacji na temat ogólnego stanu pacjenta, jego funkcjonowania, dotychczasowej opieki psychiatryczno-psychologicznej, oraz przeprowadzić standaryzowane badania psychometryczne. Na tej podstawie zespół specjalistów jest w stanie wydać opinię psychologiczną na temat stanu pacjenta oraz dalszych wskazań diagnostyczno-terapeutycznych.

Według ICD-11 podstawą diagnozy są 2 główne grupy objawów:

  1. Trudności w nawiązywaniu i podtrzymywaniu interakcji społecznych i komunikacji społecznej.
  2. Skłonności do ograniczonych, nieelastycznych, powtarzalnych wzorców zachowań, czynności i zainteresowań, które są wyraźnie nietypowe lub nadmierne dla danej osoby.

W praktyce powyższe objawy nie są jednak oczywiste, a ich występowanie może mieć różne przyczyny.

Całościowa diagnoza spektrum autyzmu jest wieloetapowa i wymaga współpracy wielu specjalistów z zakresu psychiatrii oraz psychologii. Bardzo często, aby wykluczyć inne przyczyny stwierdzanych objawów, należy zasięgnąć opinii specjalistów z zakresu przetwarzania słuchowego, integracji sensorycznej, neurologopedii, neurologii oraz pediatrii.

Diagnoza obejmuje dzieci od 2 roku życia aż po osoby dorosłe, jednak różnicuje proces diagnostyczny pod względem zastosowanych narzędzi i czasu trwania diagnozy.

Z uwagi na fakt, że nowa klasyfikacja ICD-11 zmienia kody kategorii i w przypadku spektrum autyzmu główną kategorią różnicującą będzie poziom funkcjonowania intelektualnego oraz komunikacja werbalna w aspekcie języka funkcjonalnego, poza dedykowanymi testami psychologicznymi do badania spektrum autyzmu, takimi jak Ados-2, ASRS® czy ADI-R, zaleca się, aby diagnoza obejmowała także badanie intelektu skalą Stanford-Binet 5, oraz test oceny logopedycznej.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.