Terapia w spektrum autyzmu - Warszawa

Terapia w spektrum autyzmu odgrywa kluczową rolę w pomocy osobom z ASD (Autism Spectrum Disorder, czyli zaburzeniami ze spektrum autyzmu) w osiąganiu pełniejszej funkcjonalności, zrozumieniu świata wokół nich oraz poprawie jakości życia. 

Na terapię nigdy nie jest za późno, jednak rozpoczęcie jej w jak najwcześniejszym wieku pozwala na skuteczniejszą pomoc oraz zapobiega powstawaniu wielu trudności.

Wsparcie terapeutyczne adresowane jest do:

 • dzieci
 • młodzieży
 • dorosłych
 • rodziców i opiekunów

Ważne jest dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb osoby z ASD. Co działa dla jednej osoby, niekoniecznie będzie skuteczne dla innej. Istnieje wiele różnych rodzajów terapii dla osób z ASD. 

Jak?

 • terapia behawioralna,
 • terapia mowy i komunikacji
 • terapia zajęciowa, 
 • terapia sensoryczna
 • treningi umiejętności

 Dobór odpowiedniej metody zależy od indywidualnych potrzeb osoby oraz możliwie holistycznego podejścia do zagadnienia autyzmu i jego przejawów.

Konsultacja psychologiczna

Wstępem do prawidłowej terapii psychologicznej dla dzieci młodzieży lub osób dorosłych będących w spektrum autyzmu powinna być zawsze konsultacja u specjalisty z zakresu pomocy psychologicznej, lub psychoterapeutycznej. Ponieważ osoby z ASD funkcjonują na różnych poziomach, a ich rozwój, potrzeby i trudności nigdy nie są takie same, podczas konsultacji mamy możliwość opracować szczegółowy plan terapeutyczny, indywidualnie dobranego do potrzeb i możliwości pacjenta oraz jego rodziny. Ponieważ Senso Senso dysponuje bogatą ofertą wsparcia i terapii osób z ASD, konsultacja pozwoli na dobranie najbardziej adekwatnych metod pracy, oraz pozwoli się Państwu zorientować w możliwościach terapeutycznych.

Indywidualna terapia psychologiczna

Indywidualna terapia psychologiczna jest cennym narzędziem wsparcia dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD). Chociaż autyzm jest głównie zaburzeniem neurologicznym, aspekty psychologiczne odgrywają kluczową rolę w życiu osób z ASD, zwłaszcza jeśli chodzi o radzenie sobie z trudnościami, które mogą wynikać z tego stanu takimi jak:

 • funkcjonowanie społeczne
 • identyfikacja i wyrażanie emocji
 • radzenie sobie ze złością i agresją
 • funkcjonowanie edukacyjne
 • motywacja i współpraca w codziennych czynnościach

Zakres i metody terapii są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby z ASD. Nasi terapeuci mają doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i rozumieją specyfikę tego zaburzenia.

Psychoedukacja

Zajęcia psychoedukacyjne przeznaczone są przede wszystkim dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych z ASD, a także ich rodziców, opiekunów czy życiowych partnerów. Psychoedukacja jest rodzajem wsparcia terapeutycznego opartego na przekazywaniu wiedzy oraz, treningu umiejętności pozwalających na poprawę funkcjonowania tak w życiu codziennym jak i szkolnym czy zawodowym. Psychoedukacja ma formę krótkoterminową, kilku spotkań i może być wsparciem doraźnym kiedy Pacjent napotyka trudność, w której potrzebuje wsparcia psychologa.

Terapia behawioralna

Terapia behawioralna to podejście terapeutyczne oparte na zasadach uczenia się i modelowania zachowania. W kontekście zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), terapia behawioralna jest jednym z najbardziej skutecznych podejść terapeutycznych.

Cel terapii behawioralnej dla osób z ASD:

 • Poprawa i rozwijanie umiejętności społecznych.
 • Ograniczenie występowania niepożądanych zachowań.
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych.
 • Wzmacnianie pozytywnych zachowań i umiejętności adaptacyjnych.
 • Wsparcie dla rodzin w zakresie technik zarządzania zachowaniem.

Jak to działa?

 • Terapia behawioralna jest oparta na indywidualnie opracowanym systemie wzmocnień.
 • Niepożądane zachowania są analizowane pod kątem tego, co je wywołuje i jakie mają konsekwencje, a następnie są wprowadzane strategie do ich zmiany.
 • Wprowadzenie odpowiednich strategii strukturalnych, które pomagają dzieciom zrozumieć i poprawnie funkcjonować społecznie.

Skuteczność terapii behawioralnej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych z ASD jest dobrze udokumentowana w literaturze naukowej, a mnogość technik terapeutycznych pozwala na pracę z bardzo różnymi trudnościami związanymi ze spektrum autyzmu. 

Trening umiejętności społecznych

TUS to grupowe zajęcia warsztatowe, których celem jest przede wszystkim poprawa umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego oraz rozpoznawania i wyrażania emocji. Trening Umiejętności Społecznych,jest szczególnie korzystną formą pracy dla osób ze spektrum autyzmu, ponieważ porusza  zagadnienia z zakresu komunikacji, emocji, zasad społecznych oraz radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach, co jest często główną osią trudności w funkcjonowaniu dzieci, młodzieży oraz dorosłych z ASD. 

TUS wykorzystuje aktywizacyjne metody edukacji, które angażują uczestników, aktywnie wspierając ich rozwój w wielu obszarach.

Trening zastępowania agresji

Funkcjonowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych będących w spektrum autyzmu niejednokrotnie cechuje trudność w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, sytuacjami konfliktowymi czy codziennymi frustracjami. Trening Zastępowania Agresji (TZA) to specjalistyczny program terapeutyczny, skierowany do osób, którym trudno zapanować nad emocjami lub mają problem z radzeniem sobie z agresją i impulsywnością. Program  jest przeznaczony do pracy indywidualnej lub grupowej i pomogą w identyfikacji i zrozumieniu przyczyn agresji oraz rozwijania pożądanych umiejętności społecznych, które mogą zastąpić agresywne reakcje.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna dla dzieci ze spektrum autyzmu pozwala na wydobycie ich pełnego potencjału edukacyjnego, poprzez zastosowanie licznych strategii edukacyjnych, możliwych dostosowań oraz metod pracy, które pozwalają na zindywidualizowanie sposobu nauki, a przez to pozwalają dziecku rozwinąć swoje możliwości. ASD to często bardzo indywidualny sposób funkcjonowania, przyswajania wiedzy oraz komunikacji. Dlatego warto zadbać także o rozwój pod tym kontem.

Terapia pedagogiczna to proces wsparcia mający na celu pomoc dzieciom i młodzieży w przezwyciężeniu trudności edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych występujących tak w placówce edukacyjnej jak i w życiu codziennym. Zajęcia z pedagogiem są także adresowane do rodziców i opiekunów celem wsparcia ich w procesie wychowawczym.

Trening funkcji poznawczych

Diagnoza oraz trening funkcji poznawczych dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu to często wstęp do zrozumienia i poprawy ich codziennego funkcjonowania. Nie tylko w zakresie funkcji poznawczych, ale i społecznych czy edukacyjnych. Trening funkcji poznawczych pomaga w optymalizacji zdolności kluczowych dla przyswajania wiedzy, realizacji zadań edukacyjnych czy wynikających z pracy umysłowej, które u osób ze spektrum autyzmu mogą funkcjonować bardzo nieharmonijnie lub w sposób specyficzny, wymagający indywidualnego wsparcia i wdrożenia adekwatnych metod.

Trening funkcji poznawczych skupia się na wzmacnianiu i rozwijaniu kluczowych umiejętności umysłowych, co przekłada się na uzyskiwane wyniki w szkole lub pracy zawodowej.

Terapia rewalidacyjna

Dzieci ze spektrum autyzmu często borykają się z różnymi trudnościami w funkcjonowaniu, jednakowo emocjonalnym, społecznym, komunikacyjnym czy edukacyjnym. Zajęcia rewalidacyjne to bardzo skuteczne zajęcia terapeutyczne, wykorzystujące specyfikę funkcjonowania dziecka oraz bazujące na wykorzystaniu jego mocnych stron. Zajęcia rewalidacyjne mają na celu pomoc dzieciom z trudnościami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami w osiągnięciu jak najwyższego stopnia samodzielności i jakości życia, poprzez różnorodne metody terapeutyczne i edukacyjne.

Warsztaty Wsparcia dla Rodziców Dzieci ze Spektrum Autyzmu (ASD)

Warsztaty to przede wszystkim zajęcia socjoterapeutyczne mające na celu nie tylko dostarczać wiedzę z zakresu pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, ale przede wszystkim świadczyć wsparcie dla rodziców i opiekunów dziecka z ASD. Spektrum autyzmu to niejednokrotnie trudne zachowania, których otoczenie nie rozumie i oceniająco patrzy na rodziców. To także wiele terapii i diagnoz, w których niełatwo się odnaleźć oraz trudne chwile i pełne frustracji momenty rodzicielskiej niemocy. To mnóstwo pytań, troski i miłości, które rodzina daje swojemu dziecku, ale często zapomina o wsparciu dla siebie. Warsztaty wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci ze Spektrum autyzmu dostarczają ważnej i przydatnej wiedzy, podpowiadają metody pracy i terapii oraz pozwalają rodzicom wyrazić swoje obawy, frustracje i przede wszystkim uzyskać wsparcie od profesjonalistów oraz siebie nawzajem.

Zajęcia w Snoezelen w sali doświadczania świata

Sala doświadczania świata ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój dzieci ze spektrum autyzmu w zakresie adaptacji i integracji bodźców sensorycznych. Poprzez całkowicie sterowalne i interesujące środowisko dzieci o specyficznych potrzebach sensorycznych mogą poruszać się w świecie bodźców w sposób swobodny, ale dostosowany do ich potrzeb i możliwości. Dzięki temu możemy zaznajamiać i przyzwyczajać dziecko do otaczającego go świata sensorycznego, zgodnie z jego zapotrzebowaniem stopniowo rozszerzając zakres oddziaływania. Dzięki sprzyjającemu środowisku terapeutycznemu, sala może zarówno aktywizować, jeśli jest taka potrzeba, a także poprzez wygaszanie konkretnych stymulatorów doprowadzać do wyciszenia, wspomagać koncentracje lub sprzyjać osiągnieciu stanu relaksu.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.