Zajęcia pedagogiczne dla dzieci korzystających z Komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej (AAC) - Warszawa

Komunikacja alternatywna i wspomagająca (AAC, ang. Augmentative and Alternative Communication) to różne metody komunikowania się, które są stosowane zamiast lub w uzupełnieniu do mowy. Te metody są często używane przez osoby z trudnościami w komunikacji werbalnej z powodu różnych schorzeń lub zaburzeń, takich jak autyzm, zespoły genetyczne, porażenie mózgowe, afazja, czy inne zaburzenia neurologiczne lub fizyczne, które wpływają na zdolność posługiwania się mową.

Spotkania konsultacyjne oraz terapeutyczne, mają na celu wsparcie lub wypracowanie metod komunikacji i stworzenie "katalogu" komunikacyjnego którym dziecko będzie mogło się porozumiewać z otoczeniem. Z powodu bardzo zindywidualizowanych potrzeb oraz możliwości pacjenta, a także bardzo zróżnicowanego zakresu oraz metodologii terapeutycznej, opracowanie "książki" komunikacyjnej AAC jest zawsze wyceniane indywidualnie, w zależności od potrzeb, umiejętności i stopnia skomplikowania procesu.

Konsultacja AAC:

Czas trwania: 50 minut

Cena: 210 zł

Spotkania terapeutyczne AAC:

Czas trwania: 45 minut

Cena: 190 zł

Opracowanie programu komunikacyjnego:

Ostateczna cena całościowego programu komunikacyjnego AAC jest wynikową kosztu niezbędnych konsultacji z opiekunami, spotkań terapeutycznych z dzieckiem, pracy terapeuty nad opracowaniem katalogu komunikacyjnego oraz wdrożenia go w środowisko dziecka.

Cena: ustalana jest indywidualnie po niezbędnych konsultacjach (350 - 850 zł).

AAC może obejmować zarówno techniki niewerbalne, jak i technologie wspomagające:

Techniki niewerbalne

 • Gesty i mimika – korzystanie z naturalnych gestów lub specjalnych systemów gestów, takich jak język migowy.
 • Symbole i obrazy – stosowanie karty z obrazkami, tablicy symboli czy książek komunikacyjnych, które umożliwiają użytkownikowi wybór symbolu w celu przekazania konkretnej myśli lub informacji.
 • Komunikatory – urządzenia z przyciskami lub kartami z symbolami, które emitują dźwięk lub mowę po wybraniu odpowiedniego symbolu przez użytkownika.

Technologie wspomagające

 • Mówiące klawiatury i urządzenia – urządzenia, które przekształcają wpisany tekst w mowę.
 • Urządzenia z ekranem dotykowym – tablety lub specjalne urządzenia z oprogramowaniem umożliwiającym komunikację przez wybieranie symboli, lub wpisywanie tekstu.
 • Technologie śledzenia wzroku – systemy, które pozwalają użytkownikowi komunikować się, wybierając symbole lub wpisując tekst poprzez poruszanie oczami.
 • Urządzenia sterowane głową – systemy umożliwiające wybieranie symboli lub wprowadzanie tekstu poprzez ruchy głowy.

Wybór odpowiedniej metody AAC zależy od indywidualnych potrzeb i możliwości osoby, której ma ona służyć. Ważne jest, aby osoba korzystająca z AAC oraz jej otoczenie były odpowiednio przeszkolone w korzystaniu z wybranej metody lub urządzenia.

ISK — Indywidualny system komunikacji

Indywidualny system komunikacji odnosi się do zastosowanej metody komunikacji, która jest tworzona specjalnie dla konkretnej osoby, aby sprostać jej unikalnym potrzebom komunikacyjnym. 

Dlaczego jest potrzebny?

Niektóre osoby z powodu różnych schorzeń, zaburzeń czy niepełnosprawności mogą mieć trudności z komunikacją werbalną lub niewerbalną. Dla nich standardowe metody komunikacji mogą nie być skuteczne. W takich przypadkach indywidualny system komunikacji może zapewnić im narzędzia i strategie do skutecznego komunikowania się ze światem, nie tylko w zakresie potrzeb czy codziennych czynności, ale także emocji, uczuć i ich przemyśleń.

Jak jest tworzony?

 • Ocena potrzeb: Terapeuta lub specjalista przeprowadza ocenę komunikacyjną osoby, aby zrozumieć jej umiejętności, potrzeby i preferencje.
 • Wybór narzędzi i strategii: Na podstawie oceny wybierane są odpowiednie narzędzia (np. karty z obrazkami, komunikatory, technologie wspomagające) oraz strategie komunikacyjne.
 • Dostosowanie: System jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb osoby, uwzględniając jej poziom rozwoju, zainteresowania i kontekst życia.

Przykłady metod:

 • Karty z obrazkami lub symbole
 • Komunikatory
 • Język migowy
 • Technologie wspomagające (np. aplikacje komunikacyjne na tablety)
 • Systemy oparte na śledzeniu wzroku

Wdrożenie i szkolenie

Po stworzeniu systemu ważne jest, aby osoba korzystająca z niego oraz jej opiekunowie i bliscy zostali przeszkoleni w jego stosowaniu. System może być modyfikowany w miarę ewolucji potrzeb osoby.

Zalety ISK

Indywidualny system komunikacji może znacząco poprawić jakość życia osoby z trudnościami komunikacyjnymi, umożliwiając jej wyrażanie myśli, uczuć i potrzeb, a także uczestniczenie w życiu społecznym.

Konsultacja AAC - Tworzenie Indywidualnego systemu komunikacji w Senso Senso

Dla dzieci niemających jeszcze Indywidualnego Systemu Komunikacji;

 • niemówiących, 
 • w spektrum autyzmu, 
 • z opóźnionym rozwojem mowy, 
 • z niepełnosprawnością intelektualną,
 • zespołami genetycznymi,
 • porażeniem mózgowym,

konieczne jest stworzenie indywidualnego systemu, umożliwiającego im swobodną komunikację ze światem.

Warto wiedzieć przed konsultacją:

Podczas pierwszego spotkania konsultacyjnego przeprowadzany jest wywiad terapeutyczny, podczas którego gromadzimy informacje na temat obecnego funkcjonowania dziecka, a także o jego rozwoju od narodzin do dnia dzisiejszego. Celem wywiadu jest zebranie i analiza jak największej ilości informacji, przydatnych do stworzenia optymalnego planu terapeutycznego dla Ciebie i twojego dziecka. Na konsultacje zapraszany jest sam rodzic lub opiekun.

Bardzo przydatne podczas pierwszej konsultacji jest przyniesienie minimum dwóch nagrań wideo (np. stworzonych smartfonem) przedstawiających jak komunikuje się dziecko (najlepiej w różnym środowisku). 

Jeżeli dziecko uczęszcza do przedszkola, to niezwykle przydatne przy tworzeniu systemu komunikacji alternatywnej jest opis funkcjonowania dziecka sporządzony przez nauczycieli przedszkolnych, opinia od logopedy oraz psychologa przedszkolnego.

Podczas konsultacji rodzic dostaje także do wypełnienia arkusz potrzeb komunikacyjnych.

Kolejne spotkanie konsultacyjne odbywa się z dzieckiem. Terapeuta obserwuje dziecko, sprawdza strategię komunikacji oraz diagnozuje umiejętności komunikacyjne dziecka, aby określić poziom, na jakim znajduje się dziecko.

Kolejne spotkania są spotkaniami terapeutycznymi, w ramach których terapeuta wspólnie z dzieckiem oraz jego opiekunami rozpoczyna proces tworzenia Indywidualnego Systemu Komunikacji — ISK. 

Określa najbardziej adekwatny sposób komunikacji, proponuje techniki wspomagające oraz uczy tak dziecko jak i jego otoczenie posługiwania się wypracowaną metoda komunikacji.

Cały proces terapeutyczny służy wypracowaniu oraz przygotowaniu Książki komunikacyjnej, będącej uniwersalnym narzędziem komunikacji dziecka z otoczeniem.

Zaleca się spotkanie 1 raz w tygodniu, 45 minut — ilość spotkań jest zależna od oczekiwanych efektów pracy, współpracy dziecka z terapeutą, indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Poznaj naszych terapeutów

Katarzyna Król

Katarzyna Król

Pedagog specjalny, diagnosta pedagogiczny

Dysponujemy:

 • zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do Państwa potrzeb
 • przytulną przestrzenią do pracy gdzie pacjenci czują się swobodnie i komfortowo
 • zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które korzystnie wspierają Państwa indywidualną pracę

Książka Komunikacyjna

Opracowanie książki komunikacyjnej jest zawsze procesem bardzo indywidualnym, służącym zorganizowaniu metod komunikacyjnych, które skutecznie wspierają pacjenta w jego codziennym życiu. Książka jest zawsze opracowywana bardzo indywidualnie, uwzględniając możliwości dziecka, jego upodobania, już istniejący system komunikacji, a także potrzeby i dostosowania, które są możliwe do wykonania tak dla samego dziecka jak i jego otoczenia.

Całościowy Program Komunikacyjny

Na Życzenie rodzica terapeuta przygotowuje szczegółowy opis całego programu komunikacyjnego, zawierający procedury oraz stosowane strategie. Jest to istotny element, pomagający otoczeniu stać się partnerem komunikacyjnym dla dziecka niewerbalnego.

Jest to usystematyzowany podręcznik narzędzi komunikacyjnych, oraz instruktaż tak dla rodziców jak i nauczycieli, oraz innych osób z otoczenia dziecka, w jaki sposób posługiwać się wdrożonym modelem komunikacji.

Cena opracowania Książki komunikacyjnej oraz całościowego programu komunikacyjnego, jest uzależniona od stopnia skomplikowania i obszerności kodów komunikacyjnych, oraz potrzeb dziecka w tym aspekcie.

Terapia pedagogiczna dla dzieci korzystających z komunikacji Alternatywnej i Wspomagającej AAC

W Senso Senso znajdziecie Państwo terapeutów pedagogicznych, oraz pedagogów specjalnych specjalizujących się w pracy edukacyjno — wychowawczej z dziećmi niewerbalnymi.

Zajęcia pedagogiczne wspierające ogólny rozwój poznawczy oraz umiejętności szkolne dzieci takie jak czytanie,  liczenie, edukacja przyrodnicza, plastyczna i muzyczna. Zawierają techniki wspomagające myślenie linearne, pamięć oraz kojarzenie.

Podczas zajęć skupiamy się przede wszystkim na wspomaganiu funkcji edukacyjnych takich jak:

Umiejętności językowe:

 • Łączenie ze sobą symboli AAC w dwu-, a następnie wieloelementowe wypowiedzi
 • Umiejętność używania różnych części mowy, wyrażania liczby, czasu i trybu oznajmującego i pytającego, poszerzanie zasobu słownictwa w kontekście sytuacyjnym i w oderwaniu od niego, 
 • Kształtowanie użycia symboli w różnych funkcjach komunikacyjnych (proszenie, nazywanie osób, przedmiotów, czynności, cech itd., zadawanie pytań, adekwatne odpowiadanie na pytania, witanie się, zapraszanie, wyjaśnianie, uzasadnianie, definiowanie, odmawianie, planowanie, zawieranie umów, wyrażanie preferencji i awersji, zgadywanie, żartowanie itd.). 
 • Doskonalenie umiejętności korzystania ze swojego narzędzia komunikacyjnego.

 Funkcje słuchowe:

 • lokalizacja i różnicowanie źródła dźwięku
 • identyfikacja w szumie dźwiękowym, 
 • kolejność dźwięków, odtwarzanie rytmu;

Funkcje wzrokowe:

 • analiza, 
 • synteza, 
 • pamięć wzrokowa,
 • spostrzegawczość,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa

Zajęcia terapii pedagogicznej prowadzone są na podstawie Indywidualne Systemy Komunikacyjne dzieci z wykorzystaniem dodatkowych pomocy z zakresu AAC (komunikatorów, znaków, gestów, komputera, tabletu, programów komputerowych, aplikacji mobilnych) dla lepszego zrozumienia materiału edukacyjnego przez użytkownika AAC oraz w celu zwiększenia atrakcyjności zajęć i motywacji dziecka do nauki.

Zajęcia dopasowane są zawsze do poziomu intelektualnego podopiecznego oraz jego możliwości motorycznych.

Na prośbę rodzica terapeuta pedagogiczny sporządza zalecenia dotyczące dostosowania treści, sposobów i metod nauczania w szkole lub przedszkolu dziecka. Tego rodzaju dokument pozwala na skuteczne wsparcie dziecka posługującego się AAC w jego ścieżce edukacyjnej i dostosowanie sytuacji szkolnej do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.