Terapia dysleksji - Warszawa

Terapia dysleksji w Senso Senso

Czas trwania: 45 minut

Cena: 160 zł

W Senso Senso istnieje bardzo wiele możliwości wsparcia terapeutycznego dla dzieci zagrożonych ryzykiem dysleksji oraz młodzieży i dorosłych z diagnozą dysleksji.

Oferujemy terapię psychologiczną oraz terapię pedagogiczną, które doskonalą już zdobyte umiejętności, oraz pozwalają wspierać ogólny rozwój emocjonalny i poznawczy dzieci młodzieży oraz dorosłych.

Dysleksja, będąca zaburzeniem w zakresie czytania i pisania, może powodować liczne trudności w nauce i codziennym życiu. Terapia dysleksji jest kluczem do pomocy osobom z tym zaburzeniem w pokonywaniu codziennych wyzwań edukacyjnych, co przekłada się na poprawę ich jakości życia, samooceny i osiągnięć naukowych oraz społecznych.

Terapia dysleksji koncentruje się na:

 • Rozwoju umiejętności czytania i pisania.
 • Wzmocnieniu świadomości fonologicznej.
 • Rozwijaniu pamięci krótkotrwałej i sekwencyjnej.
 • Poprawie zdolności językowych.
 • Wzmacnianiu pewności siebie, motywacji i pozytywnego stosunku do nauki.
 • Przekazaniu strategii i narzędzi kompensacyjnych.

Terapia dysleksji jest przeznaczona dla osób we wszystkich grupach wiekowych, które mają trudności z czytaniem i pisaniem związane z dysleksją. Obejmuje to dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz dorosłych, którzy mogą doświadczać skutków dysleksji w różnych obszarach życia. Wspieranie ich przez odpowiednie interwencje terapeutyczne jest kluczem do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi szkoła oraz codzienność

Terapia dysleksji w Senso Senso to:

 • Rozumienie i Akceptacja: Uświadamianie uczniowi oraz opiekunom, że dysleksja nie jest wynikiem lenistwa czy braku inteligencji. Jest to specyficzna trudność w nauce, która nie ma wpływu na ogólną zdolność poznawczą.
 • Strategie Radzenia sobie: Nauka strategii i technik, które pomogą uczniowi radzić sobie z trudnościami w czytaniu i pisaniu oraz w życiu codziennym.
 • Budowanie Samooceny: Pomoc w identyfikacji mocnych stron ucznia i wzmocnienie poczucia własnej wartości. Świętowanie małych sukcesów jest kluczowe.
 • Wsparcie w Szkołach: Współpraca z nauczycielami, aby zapewnić odpowiednie dostosowania w procesie nauczania i oceniania. Może to obejmować dodatkowy czas na zadania czy wykorzystanie narzędzi technologicznych.
 • Terapia indywidualna: Dla tych uczniów, którzy borykają się z silnymi emocjami czy lękiem związanym z ich trudnościami, terapia indywidualna z pedagogiem, lub psychologiem może być pomocna.
 • Edukacja dla rodziców: Wsparcie rodziców w zrozumieniu dysleksji i jej wpływu na dziecko, oraz dostarczenie im narzędzi do wsparcia dziecka w domu.
 • Komfortowa przestrzeń: Senso Senso znajduje się w dogodnej lokalizacji na Warszawskim Mokotowie. Terapie odbywają się w przytulnych gabinetach dostosowanych do potrzeb dzieci młodzieży oraz dorosłych.

Warto podkreślić, że sukces terapii dysleksji zależy od indywidualnych potrzeb osoby, stopnia trudności oraz regularności i jakości terapii. Wczesna interwencja i wsparcie są kluczem do osiągnięcia najlepszych efektów.

W Senso Senso znajdziesz:

Kadrę terapeutyczną: Pedagogów, pedagogów specjalnych, rewalidatorów oraz trenerów i terapeutów pedagogicznych z certyfikacja do terapii dysleksji

Metody: Indywidualnie dostosowane ćwiczenia i metody pedagogiczne, takie jak terapia multisensoryczna, trening fonologiczny, terapia metodyczna czytania i pisania, oraz wsparcie emocjonalne.

Narzędzia: Specjalistyczne pomoce i programy do ćwiczeń, materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb ucznia, interaktywne narzędzia edukacyjne.

Jako wsparcie dzieci młodzieży oraz dorosłych w trudnościach związanych z występowaniem dysleksji, szczególnie dobre efekty przynoszą:

Indywidualna terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces wsparcia mający na celu pomoc dzieciom i młodzieży w przezwyciężeniu trudności edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych. Przy zaburzeniach dyslektycznych, terapia pedagogiczna oferuje szereg możliwości wsparcia w procesie doskonalenia oraz nabywania umiejętności niezbędnych w procesie skutecznej edukacji.

Trening funkcji poznawczych

Trening funkcji poznawczych pomaga w optymalizacji zdolności kluczowych dla przyswajania wiedzy, realizacji zadań edukacyjnych czy wynikających z pracy umysłowej. Trening Funkcji poznawczych jest bardzo skutecznym narzędziem w terapii dysleksji ponieważ skupia się na wzmacnianiu i rozwijaniu kluczowych umiejętności umysłowych co przekłada się na niwelowanie trudności wynikających z deficytów dyslektycznych.

Trening Czytania oraz pisania metodą strukturalną

Metoda strukturalna oferuje kompleksowe podejście do nauki czytania i pisania, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczącego się. Zakłada podział języka na fragmenty które umożliwiają dziecku bezproblemowe poruszanie się w jego strzutórze. Dla dzieci doświadczających trudności z powodu zaburzeń dyslektycznych, trening jest ważnym elementem nauki i doskonalenia funkcji związanych z czytaniem, pisaniem, rozumieniem oraz interpretacją tekstu.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne ucznia z dysleksją jest niezwykle ważne, ponieważ problemy z czytaniem i pisaniem mogą prowadzić do licznych trudności emocjonalnych, takich jak niska samoocena, frustracja, lęk przed oceną czy izolacja społeczna. Wsparcie psychologiczne może być kluczowe dla uczniów z dysleksją, aby mogli oni osiągać sukcesy w szkole i w życiu oraz czuli się pewnie i akceptowali siebie takimi, jakimi są.

Dlaczego terapia dysleksji jest ważna?

Dysleksja jest złożonym zaburzeniem rozwojowym które może rzutować na wiele sfer życia dziecka, młodzieży a później osoby dorosłej. Jeśli osoba borykająca się z dysleksją nie zostanie wsparta terapeutycznie może to skutkować znacznym pogorszeniem jej funkcjonowania edukacyjnego, brakiem wiary we własne możliwości, obniżeniem nastroju a czasem fobią szkolną oraz izolacją społeczną.

Ponieważ Dysleksja jest specyficznym zaburzeniem uczenia się co przekłada się także na funkcjonowanie poza edukacyjne, nieleczona Dysleksją zaburza funkcjonowanie w bardzo wielu sferach.  

Czytanie - Osoby z dysleksją mogą mieć problemy z:

 • rozpoznawaniem słów na pierwszy rzut oka,
 • czytaniem płynnym,
 • czytaniem ze zrozumieniem,
 • identyfikacją dźwięków w słowach (świadomość fonologiczna).

Pisownia i pisanie - Mogą wystąpić trudności z:

 • rozpoznawaniem słów na pierwszy rzut oka,
 • czytaniem płynnym,
 • czytaniem ze zrozumieniem,
 • identyfikacją dźwięków w słowach (świadomość fonologiczna).

Czytanie - Osoby z dysleksją mogą mieć problemy z:

 • rozpoznawaniem słów na pierwszy rzut oka,
 • czytaniem płynnym,
 • czytaniem ze zrozumieniem,
 • identyfikacją dźwięków w słowach (świadomość fonologiczna).

Pamięć krótkotrwała - Może wystąpić trudność w zapamiętywaniu informacji na krótki czas, co może wpływać na procesy takie jak zapamiętywanie instrukcji czy sekwencji działań.

Język - Osoby z dysleksją mogą mieć trudności z:

 • zrozumieniem i używaniem skomplikowanych struktur językowych,
 • rozszerzaniem słownictwa,
 • przetwarzaniem informacji językowych w szybkim tempie.

Pamięć sekwencyjna - Może być trudność z zapamiętywaniem kolejności, co jest ważne w procesie czytania i pisania.

Samopoczucie i samoocena - Ze względu na trudności w nauce, osoby z dysleksją mogą mieć obniżoną samoocenę, lęk przed nauką lub unikanie czytania i pisania.

Inne obszary uczenia się - Dysleksja może wpływać na inne obszary uczenia się, w tym matematykę (dyskalkulia) czy pisanie ręczne (dysgrafia).

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.