Terapia dysortografii - Warszawa

Głównym celem terapii jest poprawa umiejętności pisania oraz ortografii u dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych. Chodzi o to, aby osoba z dysortografią nabyła kompetencje potrzebne do poprawnego i płynnego pisania, co w konsekwencji wpływa na jej pewność siebie i komfort w sytuacjach wymagających komunikacji pisemnej.

Metody stosowane w terapii pedagogicznej są oparte o wiele różnorodnych pomocy terapeutycznych oraz metodologię treningowe, która pozwala na ćwiczenie i rozwijanie umiejętności poznawczych oraz określonych kompetencji, potrzebnych do poradzenia sobie z trudnościami wynikającymi z dysortografii.


Terapia dysleksji koncentruje się na:

  • Rozwoju umiejętności czytania i pisania.
  • Wzmocnieniu świadomości fonologicznej.
  • Rozwijaniu pamięci krótkotrwałej i sekwencyjnej.
  • Poprawie zdolności językowych.
  • Wzmacnianiu pewności siebie, motywacji i pozytywnego stosunku do nauki.
  • Przekazaniu strategii i narzędzi kompensacyjnych.

Terapia dysleksji jest przeznaczona dla osób we wszystkich grupach wiekowych, które mają trudności z czytaniem i pisaniem związane z dysleksją. Obejmuje to dzieci w wieku szkolnym, młodzież oraz dorosłych, którzy mogą doświadczać skutków dysleksji w różnych obszarach życia. Wspieranie ich przez odpowiednie interwencje terapeutyczne jest kluczem do lepszego radzenia sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nimi szkoła oraz codzienność

Terapia Dysortografii w Senso Senso

Czas trwania: 45 minut

Cena: 160 zł

W Senso Senso istnieje bardzo wiele możliwości wsparcia terapeutycznego dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych u których stwierdzono występowanie dysortografii.

Oferujemy terapię psychologiczną oraz terapię pedagogiczną, które doskonalą już zdobyte umiejętności, oraz pozwalają wspierać ogólny rozwój emocjonalny i poznawczy, niezbędny do osiągania sukcesów edukacyjnych oraz codziennego funkcjonowania psychospołecznego.

Terapia dysortografii w Senso Senso to:

Indywidualny plan terapeutyczny: Każde dziecko z dysortografią jest inne, dlatego ważne jest dostosowanie terapii do indywidualnych potrzeb ucznia.

Nauka zasad ortograficznych: Skoncentrowane ćwiczenia na nauce konkretnych zasad ortograficznych, które sprawiają uczniowi trudność.

Pamięciowe techniki nauki: Wykorzystanie różnorodnych technik zapamiętywania, takich jak rymy, skojarzenia czy wizualizacje, aby pomóc uczniowi zapamiętać trudne wyrazy.

Używanie pomocy technologicznych: Programy komputerowe i aplikacje mobilne mogą być pomocne w nauce ortografii i pisania.

Trening samooceny: Uczenie jak samodzielnie oceniać i poprawiać swoje prace pisemne.

Wsparcie emocjonalne: Pomoc w radzeniu sobie z frustracją i niskim poczuciem własnej wartości, które mogą towarzyszyć dysortografii.

Współpraca z nauczycielami: Ścisła współpraca z nauczycielami jest kluczem do sukcesu. Mogą oni dostosowywać metody nauczania, dawać więcej czasu na zadania pisemne czy korzystać z innych form oceniania.

Edukacja dla rodziców: Rodzice powinni być informowani o tym, czym jest dysortografia, jakie są jej objawy oraz w jaki sposób mogą wspierać swoje dziecko w nauce w domu.

Komfortowa przestrzeń: Senso senso znajduje się w dogodnej lokalizacji na Warszawskim Mokotowie. Terapie odbywają się w przytulnych gabinetach dostosowanych do potrzeb dzieci młodzieży oraz dorosłych.

W Senso Senso znajdziesz:

Kadrę terapeutyczną: Pedagogów, pedagogów specjalnych, rewalidatorów oraz trenerów i terapeutów pedagogicznych z certyfikacja do terapii dysortografii

Metody: Ćwiczenia ortograficzne, gry dydaktyczne, techniki mnemotechniczne, metody ułatwiające zapamiętywanie trudnych wyrazów oraz ćwiczenia ręki dla poprawy techniki pisania, treningi funkcji poznawczych, uwagi, koncentracji oraz pamięci.

Narzędzia: Karty pracy z ćwiczeniami ortograficznymi, komputerowe programy edukacyjne, tablice ortograficzne, gry edukacyjne oraz pomoce do nauki pisania.

Jako wsparcie dzieci młodzieży oraz dorosłych w trudnościach związanych z występowaniem dysleksji, szczególnie dobre efekty przynoszą:

Indywidualna terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to proces wsparcia mający na celu pomoc dzieciom i młodzieży w przezwyciężeniu trudności edukacyjnych, wychowawczych i rozwojowych. Przy zaburzeniach dyslektycznych, terapia pedagogiczna oferuje szereg możliwości wsparcia w procesie doskonalenia oraz nabywania umiejętności niezbędnych w procesie skutecznej edukacji.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia Korekcyjno - Kompensacyjne są często polecane przez pedagogów szkolnych, psychologów lub doradców edukacyjnych, a ich celem jest zapewnienie wsparcia uczniom w sposób dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

Trening funkcji poznawczych

Trening funkcji poznawczych pomaga w optymalizacji zdolności kluczowych dla przyswajania wiedzy, realizacji zadań edukacyjnych czy wynikających z pracy umysłowej. Trening Funkcji poznawczych jest bardzo skutecznym narzędziem w terapii dysleksji ponieważ skupia się na wzmacnianiu i rozwijaniu kluczowych umiejętności umysłowych co przekłada się na niwelowanie trudności wynikających z deficytów dyslektycznych.

Zajęcia rewalidacyjne

Zajęcia rewalidacyjne mają na celu pomoc dzieciom z trudnościami rozwojowymi lub niepełnosprawnościami w osiągnięciu jak najwyższego stopnia samodzielności i jakości życia, poprzez różnorodne metody terapeutyczne i edukacyjne.

Trening Czytania oraz pisania metodą strukturalną

Metoda strukturalna oferuje kompleksowe podejście do nauki czytania i pisania, dostosowane do indywidualnych potrzeb uczącego się. Zakłada podział języka na fragmenty które umożliwiają dziecku bezproblemowe poruszanie się w jego strzutórze. Dla dzieci doświadczających trudności z powodu zaburzeń dyslektycznych, trening jest ważnym elementem nauki i doskonalenia funkcji związanych z czytaniem, pisaniem, rozumieniem oraz interpretacją tekstu.

Wsparcie psychologiczne

Wsparcie psychologiczne ucznia z dysleksją jest niezwykle ważne, ponieważ problemy z czytaniem i pisaniem mogą prowadzić do licznych trudności emocjonalnych, takich jak niska samoocena, frustracja, lęk przed oceną czy izolacja społeczna. Wsparcie psychologiczne może być kluczowe dla uczniów z dysleksją, aby mogli oni osiągać sukcesy w szkole i w życiu oraz czuli się pewnie i akceptowali siebie takimi, jakimi są.

Dlaczego terapia dysortografii jest ważna?

Terapia dysortografii jest ważna dla rozwoju emocjonalnego, społecznego i edukacyjnego ucznia. Pomaga ona dzieciom pokonać trudności związane z dysortografią i pozwala im osiągnąć swój pełny potencjał edukacyjny.

Świadomość trudności wynikających z dysgrafii oraz skuteczne wsparcie terapeutyczne zapewniają:

Pewność siebie ucznia: Dzieci z dysortografią często zmagają się z niską pewnością siebie, gdyż borykają się z trudnościami, których nie doświadczają ich rówieśnicy. Dzięki terapii uczą się strategii radzenia sobie z tymi wyzwaniami, co przekłada się na lepszą samoocenę.

Postępy w nauce: Błędy ortograficzne mogą wpłynąć na oceny ucznia, a także na to, jak postrzega go nauczyciel i rówieśnicy. Poprawa umiejętności pisania może prowadzić do lepszych wyników w nauce.

Komunikacja pisemna: W dzisiejszym świecie umiejętność komunikacji pisemnej jest kluczowa. Osoby z dysortografią mogą mieć trudności w przekazywaniu swoich myśli na papierze, co może wpłynąć na ich życie zawodowe i osobiste.

Zrozumienie i akceptacja: Poprzez terapię uczniowie oraz ich rodzice zyskują lepsze zrozumienie dysortografii. Pomaga to w eliminacji nieporozumień i błędnych przekonań na temat tego zaburzenia.

Wsparcie emocjonalne: Terapia nie koncentruje się wyłącznie na umiejętnościach pisania, ale również na wsparciu emocjonalnym. Dzieci z dysortografią często doświadczają frustracji, lęku i dezorientacji, dlatego ważne jest, by miały przestrzeń do wyrażania swoich uczuć.

Przygotowanie do przyszłości: Dzięki terapii dzieci z dysortografią mogą lepiej przygotować się do wyzwań, które mogą napotkać w przyszłości, takich jak pisanie esejów w szkole średniej, przygotowywanie raportów w pracy czy komunikacja w życiu codziennym.

Narzędzia i strategie: Terapia dysortografii dostarcza uczniom narzędzi i strategii, które pomagają im radzić sobie z trudnościami związanymi z pisaniem.

Integracja społeczna: Poprawa umiejętności pisania może pomóc uczniom lepiej integrować się z rówieśnikami i uczestniczyć w życiu społecznym bez obaw o wyśmiewanie czy krytykę.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.