Regulamin

Regulamin zapisów, wizyt oraz płatności

dla pacjenta Centrum Wspomagania Rozwoju Senso Senso

I Wprowadzenie

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa podstawowe zasady świadczenia usług na rzecz pacjentów i klientów (łącznie dalej „Pacjenci”) Centrum Wspomagania Rozwoju Senso Senso prowadzonego przez Vos Medica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem Al. Komisji Edukacji Narodowej 36 / 112 B Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem: 0000978123; NIP: 9512544179, REGON: 522390215 adres e-mail: kontakt@sensosenso.pl („Poradnia”).

 2. Poradnia koncentruje się na udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, młodzieży oraz ich rodzicom (i prawnym opiekunom) przede wszystkim związanej z wychowaniem, rozwojem oraz funkcjonowaniem w rodzinie. Ponadto, w Poradni świadczony jest szereg usług terapeutycznych oraz diagnostycznych dla osób w każdym wieku.

 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 marca 2023 r. i jest dostępny na stronie internetowej Poradni (www.sensosenso.pl) oraz stacjonarnie w recepcji Poradni. Zmiana regulaminu następuje poprzez ogłoszenie nowej wersji na stronie internetowej oraz udostępnienie pacjentom w recepcji.

 4. Dokonanie zapisu oraz korzystanie z usług Poradni jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

II Zasady zapisu na wizyty oraz płatności

 1. Spotkania terapeutyczne, wizyty lekarskie oraz udział w zajęciach grupowych czy warsztatach (dalej „wizyty”) odbywają się po wcześniejszym umówieniu terminu w rejestracji Poradni, za pośrednictwem strony internetowej lub udostępnianych aplikacji.
 1. W przypadku wizyt warunkiem rezerwacji terminu, w szczególności pierwszorazowych wizyt, może być wniesienie opłaty (w całości lub części). Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem zapisu.
 1. Potwierdzenie zapisania na wizytę jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na niej. Niepojawienie się na wizycie i brak wcześniejszego odwołania, zgodnie z zasadami Regulaminu, skutkuje koniecznością poniesieniem pełnej opłaty. Zasady odwoływania wizyt reguluje § 3 Regulaminu.
 1. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o czas opóźnienia.

 2. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku braku możliwości wniesienia przez pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję na temat kontynuacji spotkań i terminu uiszczenia płatności podejmuje psychoterapeuta. Jeżeli pacjent zalega z opłatą za dwie wizyty, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia.

 3. Jeśli na zaplanowaną wizytę partnerską zjawia się tylko jeden z partnerów,  wizyta jest płatna tak, jak była zaplanowana, czyli jako partnerska. Terapeuta, w zależności od ustaleń przyjętych z parą, może odmówić przeprowadzenia sesji bez obecności obojga/obu partnerów, co nie zwalnia z opłaty za wizytę.

III Zasady odwoływania wizyt

 1. Zaplanowane wizyty są odpłatne także w wypadku nieobecności pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami.
 1. Pacjent ma możliwość odwołania wizyty nie później niż 24 godziny przed terminem planowanej wizyty. Wyrażona w zdaniu poprzedzającym ma zastosowanie niezależnie od przyczyn odwołania wizyty, tj. ewentualnej choroby, zdarzeń losowych, kwarantanny, problemów z dojazdem czy spraw rodzinnych.
 1. Odwołanie wizyty może nastąpić jedynie w godzinach pracy Poradni poprzez kontakt telefoniczny, SMS’owy lub e-mailowy - poprzez podanie swojego imienia, nazwiska i odwoływanego terminu wizyty.

 2. Niestawienie się na wizytę, bez skutecznego odwołania zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, powoduje obowiązek poniesienia pełnej opłaty.

IV Wizyty

 1. Poza przewidzianymi wyjątkami (np. grupowe zajęcia rozwijające) pierwsza wizyta ma charakter konsultacyjny.
 1. Proces terapii lub diagnozy rozpoczyna się dopiero po odbyciu wizyty konsultacyjnej, która w szczególnych okolicznościach może być wydłużona do dwóch spotkań.
 1. Na pierwszą wizytę konsultacyjną w przypadku osób małoletnich, lub nieposiadających pełnych zdolności do czynności prawnych, zgłasza się sam opiekun w celu zebrania wywiadu terapeutycznego.

V Wizyty w formie zajęć grupowych dla dzieci

 1. Na zajęciach grupowych (w formie Treningu Umiejętności Społecznych czy zajęć rozwijających) z dzieckiem może przebywać tylko jedno z rodziców (opiekunów).
 1. Na zajęcia mogą zgłaszać się jedynie dzieci zdrowe – alergie, kaszel i katar spowodowany ząbkowaniem należy zgłosić u prowadzącej zajęcia. W przypadku podejrzeń choroby dziecka prowadząca zajęcia może, dla zdrowia i bezpieczeństwa pozostałych uczestników,  poprosić rodzica (opiekuna), aby wraz z dzieckiem opuścili zajęcia.
 1. Prowadząca zastrzega sobie prawo do interwencji, jeśli zachowanie uczestników przeszkadzałoby w prowadzeniu zajęć i uniemożliwiało poczucie komfortu całej grupy lub poszczególnych osób.

VI Opinie

 1. Każdy klient Poradni ma możliwość wystąpienia o wystawianie opinii terapeutycznej, podsumowania zajęć terapeutycznych i dalszych wskazań do pracy, lub zaświadczenia o odbywanej lub zakończonej terapii, jak również innych opinii przewidzianych w Poradni (dalej łącznie „Opinie”).
 1. Poradnia wystawi Opinie niezwłocznie, nie później w terminie 5 dni roboczych od wniosku.
 1. Sporządzenie Opinii jest odpłatne, a koszty uwzględnia cennik dostępny na www.sensosenso.pl.
 1. Poradnia nie wystawia orzeczeń o specjalnych potrzebach kształcenia oraz zaświadczeń do sądu rodzinnego.

VII Rezerwacja zajęć rozwijających on-line

 1. Rezerwacja zajęć ogólnorozwojowych on-line jest dostępna dla użytkowników, którzy dokonają rejestracji oraz wymaga wykonania płatności lub wykorzystania wejść przypisanych do posiadanego karnetu.
 1. Płatności on-line odbywają się za pośrednictwem agenta płatniczego PayPro S.A.
 1. Cennik dostępny jest pod adresem www.sensosenso.pl/cennik
 1. Do odwoływania uczestnictwa w zajęciach rozwijających stosuje się zasady opisane w Pkt. III Regulaminu.
 1. Osoby będące konsumentami, który zawarły umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Poradni, mają prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.

VIII Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje, w tym dotyczące dokonywania płatności, można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@sensosenso.pl lub telefonicznie pod numer: +48 535-799-506.
 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej reklamacje oraz informację czego dotyczy reklamacja. W przypadku reklamacji dotyczącej zakupu dokonanego on-line, reklamacja ponadto powinna wskazywać datę dokonania transakcji zakupu.
 1. Reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia.

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.