Testy Diagnostyczne

Testy diagnostyczne są szeroko wykorzystywanymi narzędziami pomiaru w różnych sferach rozwoju oraz funkcjonowania dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Pozwalają na uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące przyczyn trudności, ich pochodzenia a także możliwości wsparcia i pracy terapeutycznej.

W Centrum Wspomagania Rozwoju Senso Senso korzystamy z najnowszych, standaryzowanych narzędzi diagnostycznych z dziedziny psychologii, pedagogiki, logopedii oraz integracji sensorycznej, o przebadanej rzetelności i skuteczności. Posługujemy się autoryzowanymi narzędziami, a badania są dokonywane przez certyfikowanych diagnostów danego narzędzia.
Opracowane wyniki są Państwu przekazywane zawsze w formie zrozumiałych wniosków oraz wskazań do dalszej pracy.

TESTY PSYCHOLOGICZNE

Testy diagnostyczne w psychologii są narzędziami stosowanymi do oceny i pomiaru różnych aspektów funkcjonowania człowieka. Mogą dotyczyć zdolności poznawczych, cech osobowości, stanów emocjonalnych czy innych obszarów psychiki. Bardzo często wykorzystuje się testy aby pogłębić wiedzę z wywiadu lub obserwacji pacjenta o rzetelną wiedzę wynikającą z pomiaru testem. Dzięki temu nabieramy wiedzy nie tylko o podłożu problemów ale także o aktualnym stanie pacjenta, dzieki czemu jestesmy w stanie skutecznie dobrać narzędzia terapii.

Skala Inteligencji Stanford - Binnet 5

Test Intelgencji Stanford - Binet w piątej edycji (Stanford-Binet Intelligence Scales, Fifth Edition - SB5) jest testem służącym do oceny zdolności poznawczych dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów. 

Test jest indywidualnie przeprowadzanym badaniem specjalistycznym oceniającym IQ - czyli globalną miarę zdolności poznawczych, na którą składają się:

 • Ocena wiedzy ogólnej, zdolności do nabywania, przechowywania i odtwarzania informacji.
 • Zdolność do rozwiązania problemów, identyfikacji wzorców i rozumowania w nowych, nieznanych sytuacjach.
 • Obejmuje zdolności matematyczne i logiczne, takie jak rozwiązywanie problemów arytmetycznych.
 • Odnosi się do zdolności do przechowywania i manipulowania informacjami w krótkotrwałej pamięci.
 • Prędkość przetwarzania: Ocena szybkości, z jaką jednostka przetwarza informacje, wykonuje proste zadania czy rozpoznaje wzorce.

Pomiar ilorazu inteligencji, ma wiele różnych celów i zastosowań w kontekście psychologii, nauki i edukacji. Diagnozuje zdolności intelektualne co może być szczególnie ważne w kontekście edukacji, gdzie nauczyciele i specjaliści ds. edukacji specjalnej mogą dostosowywać swoje podejście wobec uczniów o różnych poziomach zdolności.

Pomiar IQ może być stosowany do monitorowania rozwoju intelektualnego dzieci i młodzieży, co może pomóc w wczesnym wykrywaniu ewentualnych problemów lub wskazać obszary, które wymagają specjalnej uwagi.

Test ADOS-2

Bateria testów ADOS - 2 ( Autism Diagnostic Observation Schedule, Second Edition) jest międzynarodowym standardem w diagnozowaniu dzieci od 12. miesiąca życia pod kątem zaburzeń ze Spektrum Autyzmu. Test pozwala w przyjaznych warunkach stwierdzić czy rozwój dziecka cechują charakterystyczne syndromy ze spektrum autyzmu, a także ocenić postępy w dotychczasowej terapii oraz wykluczyć inne zaburzenia, które mogą mieć podobne objawy do autyzmu.

ADOS-2 bada szereg obszarów takich jak komunikacja i interakcje społeczne, powtarzalne wzorce zachowań czy zainteresowania i aktywności aby pomóc w dokładnej diagnozie i zrozumieniu charakterystycznych cech występujących przy spektrum autyzmu.

ADI - R

ADI-R (Autism Diagnostic Interview-Revised) to strukturalizowany wywiad diagnostyczny, który jest stosowany w celu pogłębienia diagnozy zaburzeń spektrum autyzmu (ASD). Jest to narzędzie diagnostyczne, które pomaga zbierać szczegółowe informacje od rodziców lub opiekunów osoby badanej w celu oceny występowania objawów ze spektrum autyzmu. Poszerzony Wywiad do Diagnozy Autyzmu umożliwia pozyskanie informacji niezbędnych do postawienia precyzyjnej diagnozy dotyczącej ASD. Wywiad jest oparty o środowisko, co oznacza, że osoba diagnozowana nie jest obecna podczas przeprowadzania wywiadu.

Pep 3

PEP-3 (Preschool and Early Childhood Functional Assessment Scale) to narzędzie służące do oceny funkcjonowania społecznego i emocjonalnego u małych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. PEP-3 pomaga zrozumieć, jak dzieci radzą sobie w różnych obszarach rozwoju, takich jak komunikacja, interakcje społeczne, adaptacja i samoregulacja emocjonalna. Bateria Testów PEP - 3 ma szerokie zastosowanie w także w diagnozie funkcjonowania dzieci ze spektrum autyzmu. Pozwala na wnikliwą analizę potencjału oraz obszarów do pracy, a dzięki temu na tworzenie zindywidualizowanych planów terapeutycznych w szkołach oraz placówkach terapeutycznych.

Conners 3

Conners 3 (Conners Comprehensive Behavior Rating Scales, Third Edition) to narzędzie służące do oceny zachowań i symptomów związanych z różnymi zaburzeniami, takimi jak zaburzenie nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzenia zachowania i emocji u dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat. Jest to narzędzie samoopisowe, w którym osoba oceniająca wypełnia formularz na temat zachowań dziecka lub młodzieży na podstawie treści przekazanych przez opiekunów lub samego badanego, jeśli pozwala na to jego wiek lub ogólne możliwości.

TESTY PEDAGOGICZNE

Testy pedagogiczne są używane w dziedzinie edukacji do oceny umiejętności, zdolności i wiedzy uczniów. Mają na celu pomiar poziomu osiągnięć edukacyjnych oraz zrozumienie indywidualnych potrzeb uczniów. Opracowania wyników testów pedagogicznych są używane w celu dostosowania procesu nauczania do potrzeb uczniów, identyfikowania obszarów, które wymagają wzmocnienia oraz planowania ścieżki edukacyjnej. Badania testami pedagogicznymi pozwalają także ustalić szczególne uzdolnienia uczniów oraz profil dalszej edukacji czy wybór ścieżki zawodowej . Ważne jest, aby testy były stosowane zgodnie z odpowiednimi standardami i interpretowane w kontekście ogólnego rozwoju uczniów.

Testy gotowości szkolnej

Gotowość szkolna odnosi się do umiejętności, zdolności i cech, które dziecko powinno posiadać lub rozwijać, aby z powodzeniem rozpocząć naukę w szkole.   Testy gotowości szkolnej są używane w celu oceny przygotowania dziecka do rozpoczęcia nauki. Pomagają nauczycielom, rodzicom i specjalistom zrozumieć, czy dziecko ma odpowiednie umiejętności i zdolności potrzebne do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Testy te mogą oceniać umiejętności matematyczne, językowe oraz oraz poznawcze, Oceniają zdolności motoryczne niezbędne do nauki. Ocena umiejętności nawiązywania relacji z rówieśnikami oraz stopień samodzielności dziecka.

Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych

Zestaw testów przeznaczony jest do oceny psychologiczno - pedagogicznej dzieci od 6 roku życia. Umożliwia diagnozę  specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci oraz umożliwia określenie ryzyka wystąpienia dysleksji w tym:

 • dysortografii
 • dyskalkulii
 • dysgrafii
 • zaburzeń uwagi i koncentracji
 • problemów z pamięcią

 Narzędzie składa się z testów diagnozujących funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz słuchowo-językowe które są niezwykle istotne podczas nauki w szkole. Dzięki Baterii metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych jesteśmy w stanie zdiagnozować obszary funkcjonowania dzieci oraz młodzieży wymagające szczególnej uwagi, oraz opracować system wsparcia który pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału ucznia i adekwatnie dostosować sposób nauki do jego potrzeb.

Bateria diagnozy funkcji poznawczych - wersja skrócona. PU1 LITE.

Bateria PU1 LITE została stworzona w celu dostarczenia szybkiej i efektywnej oceny funkcji poznawczych, które odgrywają kluczową rolę w procesie myślenia, uczenia się i rozwiązywania problemów. Koncentruje się na kilku istotnych obszarach, włączając w to pamięć roboczą, uwagę , funkcje wykonawcze oraz szybkość przetwarzania informacji i zdolność rozumowania przestrzennego.

Narzędzie to daje precyzyjny obraz poszczególnych sprawności poznawczych kluczowych dla nauki szkolnej. Bateria PU1 LITE diagnozuje te funkcje poznawcze, które współczesne badania wskazują za najważniejsze w obrazie przyczyn trudności w uczeniu się i jest rekomendowane w diagnozie dysleksji, dyskalkulii, ADHD, ADD, zaburzenia ze spektrum autyzmu z normą intelektualną, rozwojowe zaburzenie koordynacji, specyficzne zaburzenie rozwoju językowego. 

TESTY LOGOPEDYCZNE

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka 

Test oceny logopedycznej (KOLD) to narzędzie używane w diagnostyce logopedycznej, który służy do oceny umiejętności komunikacyjnych i językowych u dzieci a także najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Test uzyskał pozytywną rekomendację Polskiego Związku Logopedów. Pomaga zidentyfikować ewentualne trudności w mowie, słuchaniu, rozumieniu języka oraz w innych obszarach komunikacyjnych takich jak:

 • Rozumienie mowy
 • Nadawanie mowy
 • Reakcje słuchowe
 • Narządy mowy
 • Artykulacja i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia)
 • Umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia)

Wyniki testu pomagają zrozumieć, w których obszarach dziecko może mieć trudności i w jaki sposób można dostosować terapię lub wsparcie.

Test stanowi część szerszej oceny i planu terapeutycznego dla dziecka, dlatego ważne jest, aby był wykorzystywany w kontekście całościowej opieki i wsparcia.

TESTY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Polskie standaryzowane testy integracji sensorycznej

PSTIS jest pełnym zestawem narzędzi, kwestionariuszy i profesjonalnych pomocy terapeutycznych do oceny rozwoju sensorycznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Polskie testy zostały opracowane do oceny różnych aspektów funkcji sensorycznych, takich jak koordynacja, równowaga, percepcja przestrzenna i praksja. Pomagają w skonstruowaniu najbardziej efektywnego planu terapii z zakresu integracji sensorycznej w oparciu o pomiary odbioru, interpretacji i reakcji na bodźce z różnych systemów sensorycznych, takich jak wzrok, słuch, dotyk, propriocepcja (rozpoznanie położenia ciała w przestrzeni) i oraz równowaga i przyspieszenie.

Poznaj centrum Senso Senso

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.